Lý lịch khoa học

Lý lịch khoa học

ThS. NGUYỄN THẾ HƯNG
22/07/2021 03:17:56 admin 0 30
Giảng viên Bộ môn Phương pháp dạy học Ngữ văn
TS. TRẦN THỊ THU HƯƠNG
16/07/2021 09:33:48 admin 0 43
Giảng viên bộ môn Văn học nước ngoài
PGS.TS. NGUYỄN LINH CHI
16/07/2021 08:33:12 Vu Nguyen HNUE 0 202
Giảng viên bộ môn Văn học nước ngoài
TS. Nguyễn Thị Minh Thương
11/05/2021 09:18:24 admin 0 336
Giảng viên Bộ môn Văn học Việt Nam hiện đại
TS. Nguyễn Thị Tuyết Nhung
11/12/2020 10:48:46 admin 0 444
Giảng viên Bộ môn Văn học Việt Nam hiện đại
GS. TS Lê Huy Bắc
08/10/2020 11:34:59 Vu Nguyen HNUE 0 317
Bộ môn Văn học nước ngoài
GS. TS Trần Đăng Xuyền
08/10/2020 11:32:52 Vu Nguyen HNUE 0 599
Giảng viên cao cấp. Giảng viên Bộ môn Văn học Việt Nam hiện đại. Hướng nghiên cứu chính: Các...
GS.TS Lã Nhâm Thìn
08/10/2020 11:31:16 Vu Nguyen HNUE 0 452
Giảng viên cao cấp Văn học Việt Nam trung đại
GS.TS Vũ Anh Tuấn
08/10/2020 11:27:46 Vu Nguyen HNUE 0 269
PGS. TS Trần Lê Bảo
08/10/2020 11:23:33 Vu Nguyen HNUE 0 192

News Display

Hệ thống email