Lý lịch khoa học

Lý lịch khoa học

PGS. TS. Nguyễn Thị Thu Thủy
06/04/2022 07:06:22 admin 0 133
PGS.TS. Đặng Hảo Tâm
11/08/2021 09:41:31 admin 0 507
TS. Đỗ Thị Thu Hà
30/05/2022 08:20:31 admin 0 1134
GS. TS. Trần Đăng Xuyền
05/08/2021 10:33:36 admin 0 1218
TS. Trần Hạnh Mai
05/08/2021 09:58:35 admin 0 507
Giảng viên Bộ môn Văn học Việt Nam hiện đại. Lĩnh vực nghiên cứu chính: Văn hoá học, Lịch sử văn...
TS. Nguyễn Hồng Ngân
02/08/2021 04:53:23 admin 0 607
PGS.TS. Trần Kim Phượng
30/07/2021 10:53:25 admin 0 339
TS. Lương Thị Hiền
30/07/2021 11:56:02 admin 0 502
PGS.TS. Lê Thị Lan Anh
30/07/2021 10:16:29 admin 0 675
ThS. NGUYỄN THẾ HƯNG
06/05/2022 07:33:36 admin 0 881
Giảng viên Bộ môn Phương pháp dạy học Ngữ văn

News Display

Hệ thống email