Tiêu điểm
Lí luận văn nghệ Mac-xit Việt Nam- nhìn từ phiên bản gốc

Trong bối cảnh giao lưu, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, muốn tránh tụt hậu ở cả hai lĩnh vực sáng tác và nghiên cứu, phê ...

Tác giả: Lã Nguyên Cập nhật: 14/07/2014
Nhận thức vai trò của chữ Hán đối với quá trình đọc hiểu tác phẩm văn chương

Chữ Hán là chất liệu ngôn từ của nhiều tác phẩm văn chương có giá trị về nội dung và nghệ thuật. Quá trình đọc hiểu văn bản thơ ...

Tác giả: TS Nguyễn Thị Thanh Chung Cập nhật: 09/07/2014
“Bậc hiền triết – con chó xồm” hay kĩ thuật nhại của nguyễn huy thiệp

Văn học Việt Nam từ sau 1975, nhất là từ thời kỳ đổi mới, là một quá trình văn học rất phong phú, đa dạng và không ít phức tạp, ...

Tác giả: PGS.TS. Lê Huy Bắc Cập nhật: 04/07/2014
Vấn đề phát triển năng lực khái quát tổng hợp trong dạy học văn học sử

Hiện nay tình trạng dạy học Văn học sử vẫn nghiêng về chứng minh các luận điểm bằng luận chứng, luận cứ, nhiều hơn việc chú ý ...

Tác giả: PGS.TS Nguyễn Viết Chữ Cập nhật: 01/07/2014
Áp dụng "ẩn dụ" như một phương pháp dạy học thực hành giao tiếp bằng ngôn ngữ

Phương pháp dạy học hiện đại hướng đến việc khai thác những hình thức tổ chức dạy học mới trên cơ sở kế thừa những nội dung ...

Tác giả: ThS. Trần Hoài Phương Cập nhật: 29/06/2014
Vết thương và giọng nói

(Lời dẫn nhập chuyên luận “Unclaimed Experience: Trauma, Narrative, History”)

Tác giả: Cathy Caruth Cập nhật: 27/06/2014
Kinh nghiệm không được khẳng định: Chấn thương và những khả năng của lịch sử

Văn bản “Unclaimed Experience: Trauma and The Possibility of History” của Cathy Caruth được xem là một văn bản kinh điển của phê ...

Tác giả: Cathy Caruth Cập nhật: 20/06/2014