Lý lịch khoa học

TS. Đinh Minh Hằng


08-10-2020
Giảng viên Bộ môn Văn học Việt Nam hiện đại. Hướng nghiên cứu chính: Văn học Việt Nam hiện đại; thơ Việt Nam hiện đại trong tương quan so sánh với thơ Anh, Mỹ hiện đại; thơ Việt Nam hiện đại nhìn từ góc độ tiếp nhận một số lý thuyết văn học hiện đại.

A. THÔNG TIN CÁ NHÂN

1Họ và tên: ĐINH MINH HẰNG                      Bộ môn: Văn học Việt Nam hiện đại

2Ngày tháng năm sinh: 07 -12 -1986;              Nữ     Dân tộc: Kinh

3Là Đảng viên Đảng CSVN

4. Quê quán: Bắc Ninh

5Chỗ ở hiện nay: Manchester – Vương quốc Anh

    Email: dinhminhhangvn@gmail.com

6. Địa chỉ liên hệ: Bộ môn Văn học Việt Nam hiện đại, Khoa Ngữ Văn, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, 136 Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội

7Quá trình công tác

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

Tháng 8/2008 – nay

Khoa Ngữ Văn, Đại học Sư phạm Hà Nội

Giảng viên

Bí Thư Liên Chi Đoàn Khoa Ngữ văn 

Phó Bí Thư Đoàn trường Đại học Sư phạm Hà Nội 
 

2012 - 2017

Đại học Bolton – Vương quốc Anh

Nghiên cứu sinh ngành Văn học

 

8. Học vị, học hàm

Học vị , học hàm

Ngành – chuyên ngành - hệ đào tạo

Thời gian

Nơi cấp

Cử nhân

Ngữ Văn Chất lượng cao (chính quy)

06-2008

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Việt Nam

Thạc sĩ

Ngữ Văn – Văn học Việt Nam hiện đại (chính quy)

12-2010

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Việt Nam

 Tiến sĩ  Văn học   05-2017  Đại học Bolton - Vương quốc Anh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.  NGHIÊN CỨU

1. Lĩnh vực nghiên cứu chính:

- Văn học Việt Nam hiện đại

- Thơ Việt Nam hiện đại trong tương quan so sánh với thơ Anh, Mỹ hiện đại.

- Thơ Việt Nam hiện đại nhìn từ góc độ tiếp nhận một số lý thuyết văn học hiện đại.

2.  Bài báo khoa học đã công bố

Stt

Tên bài báo khoa học

Số tác giả

Tên tạp chí,

kỷ yếu

Tập

Số

Trang

Năm

công bố

 1 Thơ hình tượng của Ezra Pound và thơ Haiku Nhật Bản  1  Sách: Văn học so sánh, từ ô cửa đến chân trời,Nxb Khoa học xã hội      264-273  2017

2

Những gương mặt của tình yêu trong thơ A.Puskin

1

Sách: Tiến trình thơ ca Nga, Nxb Khoa học xã hội

   

183-202

9/2015

3

Nghiên cứu so sánh thơ Anh hiện đại và thơ Việt hiện đại

1

Hội thảo nghiên cứu khoa học Đại học Bolton – Vương quốc Anh

   

8

5/2015

4

Mười bài thơ

1

Tạp chí Stand (Tạp chí văn học Vương quốc Anh)

205

13

(1)

30-35

1/2015

5

Một cách hiểu về diễn ngôn tính dục trong thơ Trần Dần

1

Hội thảo toàn quốc: “Ngôn ngữ và Văn học”

     

2010

6

Diễn ngôn và ý hệ (dịch)

1

Hội thảo về “Diễn ngôn”, Khoa Ngữ văn, trường Đại học Sư phạm Hà Nội 

     

2010

7

Hình tượng - Những ý niệm của nghệ thuật sắp đặt trong thơ Trần Dần

1

Kỉ yếu hội thảo khoa

học Cán bộ trẻ Lần thứ

 III - ĐHSP Hà Nội

   

108-115

2010

8

Từ thơ Như Huy, tìm hiểu về một khuynh hướng trong thơ Việt hiện đại (Khảo sát qua tập: “Những câu phức”),

1

Tạp chí Khoa học Trường ĐHSP Hà Nội

 

Số đăc biệt 2009

47-57

2009

9

Chất dân gian trong thơ Trần Dần

1

Hội thảo toàn quốc:

 “Mối quan hệ giữa Văn

học dân gian và Văn

 học viết”, Hà Nội

     

2009

10

Tính luận đề trong tiểu thuyết Trương Tửu

1

Kỉ yếu hội nghị khoa

 học Nhà văn –

GS. Trương Tửu

   

84-93

2008

11

Có một mùa xuân Việt Bắc

1

Tạp chí Văn học và Tuổi trẻ

 

Số tháng 3 (135)

58

2007

12

Tây Tiến - Sự thăng hoa của một tâm hồn lãng mạn

1

Sách: “Vẻ đẹp văn học Cách mạng Việt Nam”, NXB Giáo dục

   

242-248.

2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.  GIẢNG DẠY VÀ HƯỚNG DẪN KHOA HỌC

I. GIẢNG DẠY

1. Các giáo trình đã giảng dạy:

1.1 Đại học

- Văn học Việt Nam 1945 – 1975

- Văn học Việt Nam sau 1975

- Chuyên đề Văn học và Báo chí

1.2 Sau đại học

2. Các trường đại học đã tham gia thỉnh giảng

3. Sách và giáo trình phục vụ đào tạo đại học và sau đại học

II. HƯỚNG DẪN KHOA HỌC

Post by: Vu Nguyen HNUE
08-10-2020