Đào tạo đại học

Chương trình đào tạo cử nhân Sư phạm Ngữ văn
31/03/2022 06:42:09 admin 0 699
Đào tạo cử nhân Sư phạm Ngữ văn đáp ứng đầy đủ Khung chuẩn đầu ra của Trường Đại học Sư phạm Hà...
Thông tin về các học phần trong chương trình
27/10/2020 09:53:39 Vu Nguyen HNUE 0 1921
Khung chương trình sư phạm ngữ văn - K62,63
08/10/2020 11:13:05 Vu Nguyen HNUE 0 1647
Khung chương trình sư phạm ngữ văn - K 64
08/10/2020 11:11:54 Vu Nguyen HNUE 0 1098
Khung chương trình sư phạm ngữ văn CLC - K64
08/10/2020 11:10:36 Vu Nguyen HNUE 0 500
Khung chương trình cử nhân văn học
08/10/2020 11:09:04 Vu Nguyen HNUE 0 548
Khung chương trình sư phạm ngữ văn CLC - K 62,63
08/10/2020 11:07:30 Vu Nguyen HNUE 0 488
Dự thảo chương trình thực tập hệ cử nhân
08/10/2020 11:05:31 Vu Nguyen HNUE 0 490