Ngôn ngữ

ẨN DỤ Ý NIỆM VỀ CUỘC ĐỜI TRONG THƠ TIẾNG ANH VÀ TIẾNG VIỆT


11-01-2021
Bài viết này tập trung vào các vấn đề sau: 1. Trình bày một số nội dung cơ bản cần thiết của ngôn ngữ học tri nhận trong nghiên cứu ẩn dụ. 2. Đưa ra các bước xác định các ẩn dụ ngôn ngữ và khái quát hoá chúng thành ẩn dụ ý niệm. 3. Phân tích các miền nguồn trong hai ngôn ngữ ánh xạ (mapping) sang miền đích là cuộc đời; nêu nhận xét và đánh giá các biểu hiện đặc trưng, từ đó đưa ra các bình luận về quan điểm của người sử dụng ngôn ngữ ở hai cộng đồng, đồng thời gợi ý những cách diễn đạt phù hợp với ngôn ngữ đích khi dịch.

 

 

 

 

Post by: admin
11-01-2021

Tiện ích

Hệ thống email