KHOA NGỮ VĂN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI

Địa chỉ: Tầng 1 Giảng đường B - 136 Xuân Thuỷ - Cầu Giấy - Hà Nội

Điện thoại: 024.7549076/04.7547424 - Fax: 024-37547971

Faculty of Philology - Hanoi National University of Education

Address: B Building, 136 Xuan Thuy - Cau Giay - Ha Noi

Email: k.nguvan@hnue.edu.vn

Website: http://nguvan.hnue.edu.vn/