Ban chủ nhiệm khoa

1. Trưởng khoa: PGS. TS. Đỗ Hải Phong - Phụ trách chung:

ĐT: 0912. 611. 188;

2. Phó Trưởng khoa PGS. TS. Hà Văn Minh: Phụ trách khoa học và sau đại học:

 ĐT: 0912.129.397

2. Phó Trưởng khoa PGS. TS. Dương Tuấn Anh: Phụ trách đào tạo đại học

 ĐT: 0904.239.227

Hệ thống email