Ban chủ nhiệm khoa

1. Trưởng khoa - PGS. TS. Hà Văn Minh

 ĐT: 0912.129.397

2. Phó Trưởng khoa - PGS. TS. Dương Tuấn Anh

 ĐT: 0904.239.22