Đào tạo đại học

Quyết định về việc ban hành quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ của trường ĐHSP Hà Nội


08-10-2020

Quyết định về việc ban hành quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ của trường ĐHSP Hà Nội năm 2015.

Xem công văn dưới đây: 

8635_QĐ_DHSPHN_ĐT.pdf

Post by: Vu Nguyen HNUE
08-10-2020