Tiện ích


Thống kê truy cập

Nội dung ôn tập, kiểm tra các môn học: LL&PPDH Ngữ văn; LL&PPDH Văn

Cập nhật: 13/05/2014

A. NỘI DUNG ÔN TẬP, KIỂM TRA MÔN LL&PPDH NGỮ VĂN (K62)

1. NỘI DUNG LÍ THUYẾT

1.1. Chương trình Ngữ văn trong nhà trường phổ thông

1.2. Các nguyên tắc dạy học Ngữ văn

1.3. Các phương pháp, biện pháp cơ bản trong dạy học Ngữ văn

2. NỘI DUNG THỰC HÀNH

2.1. Vận dụng các nguyên tắc, phương pháp, biện pháp trong dạy học Ngữ văn

2.2. Đánh giá kết quả học tập môn Ngữ văn của HS

3. NGỮ LIỆU THỰC HÀNH

3.1. Tràng giang (SGK Ngữ văn 11, tập 2)

3.2. Chiếc thuyền ngoài xa (SGK Ngữ văn 12, tập 2)

3.3. Phong cách ngôn ngữ nghệ thuật (SGK Ngữ văn 10, tập 2)

3.4. Đặc điểm loại hình của tiếng Việt (SGK Ngữ văn 11, tập 2)

B. NỘI DUNG ÔN TẬP, KIỂM TRA MÔN LL&PPDH VĂN (K61)

1. NỘI DUNG LÍ THUYẾT

1.1. Dạy học tác phẩm văn chương trong chương trình Ngữ văn (Nhận diện tác phẩm văn chương trong nhà trường; quan điểm tiếp cận đồng bộ tác phẩm văn chương trong nhà trường; các hoạt động tiếp nhận tác phẩm văn chương của HS)

1.2. Dạy học văn học sử trong chương trình Ngữ văn (Đặc điểm của kiến thức văn học sử; nội dung văn học sử trong chương trình)

1.3. Dạy học lí luận văn học trong chương trình Ngữ văn (Nội dung kiến thức lí luận trong chương trình; việc hình thành và vận dụng các khái niệm lí luận văn học)

2. NỘI DUNG THỰC HÀNH

2.1. Tổ chức các hoạt động dạy học tác phẩm văn chương trong chương trình Ngữ văn

2.2. Tổ chức các hoạt động dạy học văn học sử trong chương trình Ngữ văn

2.3. Tổ chức các hoạt động dạy học lí luận văn học trong chương trình Ngữ văn

3. NGỮ LIỆU THỰC HÀNH

3.1. Trao duyên (Trích Truyện Kiều – Nguyễn Du; SGK Ngữ văn 10, tập 2)

3.2. Chữ người tử tù (SGK Ngữ văn 11, tập 1)

3.3. Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh (SGK Ngữ văn 12, tập 1, nâng cao)

3.4. Giá trị của văn học (SGK Ngữ văn 12, tập 2, nâng cao)

 

Cập nhật: 13/05/2014 - Lượt xem: 7357