Tiện ích


Thống kê truy cập

Thông báo về lịch kiến tập của sinh viên Ngữ văn K62 trong tuần 1 (tại trường ĐHSPHN)

Cập nhật: 25/09/2013

 Theo kế hoạch, sinh viên Ngữ văn K62 ngành sư phạm sẽ đi kiến tập trong 2 tuần:

- Tuần 1: từ 30/9/2013 đến 05/10/2013 tại Trung tâm Nghiên cứu & Phát triển nghiệp vụ sư phạm

- Tuần 2: từ 04/11/2013 đến 09/11/2013 tại các cơ sở giáo dục

Dưới đây là danh sách sinh viên kiến tập cùng địa điểm, thời gian cụ thể trong tuần 1 của đợt kiến tập.

Yêu cầu tất cả sinh viên Ngữ văn K62 ngành sư phạm thực hiện nghiêm túc lịch kiến tập để đạt kết quả tốt.

Lưu ý: Kết quả kiến tập tuần 1 vừa là điều kiện để xét đi kiến tập tại các cơ sở giáo dục, vừa là một đầu điểm để đánh giá kết quả của toàn thời gian kiến tập.


I. DANH SÁCH SV NGỮ VĂN K62 KIẾN TẬP GIÁO DỤC

STT

Mã số sv

Họ và Tên

Nội dung
môn học

Ngày học

Thời gian

Phòng học

Ghi
chú

                                                 Khoa SP Ngữ văn (200 sv)

 

 

1

625601001

Đào Thị Vân Anh

Giáo dục

30/9/2013

Sáng:5 tiết
Chiều:5 tiết

Hội trường B1

 

2

625601002

Hoàng Trang Anh

Giáo dục

30/9/2013

Sáng:5 tiết
Chiều:5 tiết

Hội trường B1

 

3

625601003

Hồ Thị Minh Anh

Giáo dục

30/9/2013

Sáng:5 tiết
Chiều:5 tiết

Hội trường B1

 

4

625601004

Lương Hải Anh

Giáo dục

30/9/2013

Sáng:5 tiết
Chiều:5 tiết

Hội trường B1

 

5

625601005

Lương Hồng Anh

Giáo dục

30/9/2013

Sáng:5 tiết
Chiều:5 tiết

Hội trường B1

 

6

625601006

Mai Thị Lan Anh

Giáo dục

30/9/2013

Sáng:5 tiết
Chiều:5 tiết

Hội trường B1

 

7

625601007

Nguyễn Thị Kim Anh

Giáo dục

30/9/2013

Sáng:5 tiết
Chiều:5 tiết

Hội trường B1

 

8

625601008

Nguyễn Thị Vân Anh

Giáo dục

30/9/2013

Sáng:5 tiết
Chiều:5 tiết

Hội trường B1

 

9

625601009

Nhâm Thị Trung Anh

Giáo dục

30/9/2013

Sáng:5 tiết
Chiều:5 tiết

Hội trường B1

 

10

625601010

Trần Thị Lan Anh

Giáo dục

30/9/2013

Sáng:5 tiết
Chiều:5 tiết

Hội trường B1

 

11

625601011

Lý Thị Ba

Giáo dục

30/9/2013

Sáng:5 tiết
Chiều:5 tiết

Hội trường B1

 

12

625601012

Vì Thị Ban

Giáo dục

30/9/2013

Sáng:5 tiết
Chiều:5 tiết

Hội trường B1

 

13

625601013

Đặng Thị Ngọc Bích

Giáo dục

30/9/2013

Sáng:5 tiết
Chiều:5 tiết

Hội trường B1

 

14

625601014

Vũ Thị Bích

Giáo dục

30/9/2013

Sáng:5 tiết
Chiều:5 tiết

Hội trường B1

 

15

625601015

Hàn Ngọc Châm

Giáo dục

30/9/2013

Sáng:5 tiết
Chiều:5 tiết

Hội trường B1

 

16

625601016

Nguyễn Thị Linh Chi

Giáo dục

30/9/2013

Sáng:5 tiết
Chiều:5 tiết

Hội trường B1

 

17

625601017

Trần Linh Chi

Giáo dục

30/9/2013

Sáng:5 tiết
Chiều:5 tiết

Hội trường B1

 

18

625601018

Tường Lan Chi

Giáo dục

30/9/2013

Sáng:5 tiết
Chiều:5 tiết

Hội trường B1

 

19

625601019

Phan Thị Chinh

Giáo dục

30/9/2013

Sáng:5 tiết
Chiều:5 tiết

Hội trường B1

 

20

625601020

Trương Thị Chung

Giáo dục

30/9/2013

Sáng:5 tiết
Chiều:5 tiết

Hội trường B1

 

21

625601021

Vũ Thị Hồng Chuyên

Giáo dục

30/9/2013

Sáng:5 tiết
Chiều:5 tiết

Hội trường B1

 

22

625601022

Trương Thanh Chúc

Giáo dục

30/9/2013

Sáng:5 tiết
Chiều:5 tiết

Hội trường B1

 

23

625601023

Nguyễn Thị Cúc

Giáo dục

30/9/2013

Sáng:5 tiết
Chiều:5 tiết

Hội trường B1

 

24

625601024

Nguyễn Thị Hương Cúc

Giáo dục

30/9/2013

Sáng:5 tiết
Chiều:5 tiết

Hội trường B1

 

25

625601025

Vi Thị Thuỳ Diễm

Giáo dục

30/9/2013

Sáng:5 tiết
Chiều:5 tiết

Hội trường B1

 

26

625601026

Nguyễn Ngọc Diệp

Giáo dục

30/9/2013

Sáng:5 tiết
Chiều:5 tiết

Hội trường B1

 

27

625601027

Trần Kim Dung

Giáo dục

30/9/2013

Sáng:5 tiết
Chiều:5 tiết

Hội trường B1

 

28

625601028

Hoàng Thị Duyên

Giáo dục

30/9/2013

Sáng:5 tiết
Chiều:5 tiết

Hội trường B1

 

29

625601029

Nguyễn Thùy Dương

Giáo dục

30/9/2013

Sáng:5 tiết
Chiều:5 tiết

Hội trường B1

 

30

625601030

Nông Minh Đức

Giáo dục

30/9/2013

Sáng:5 tiết
Chiều:5 tiết

Hội trường B1

 

31

625601031

Bùi Thị Giang

Giáo dục

30/9/2013

Sáng:5 tiết
Chiều:5 tiết

Hội trường B1

 

32

625601032

Hoàng Thị Thu Hà

Giáo dục

30/9/2013

Sáng:5 tiết
Chiều:5 tiết

Hội trường B1

 

33

625601033

Nguyễn Thu Hà

Giáo dục

30/9/2013

Sáng:5 tiết
Chiều:5 tiết

Hội trường B1

 

34

625601034

Hà Thị Hảo

Giáo dục

30/9/2013

Sáng:5 tiết
Chiều:5 tiết

Hội trường B1

 

35

625601035

Lê Bích Hạnh

Giáo dục

30/9/2013

Sáng:5 tiết
Chiều:5 tiết

Hội trường B1

 

36

625601036

Chu Thanh Hằng

Giáo dục

30/9/2013

Sáng:5 tiết
Chiều:5 tiết

Hội trường B1

 

37

625601037

Nguyễn Thị Hằng

Giáo dục

30/9/2013

Sáng:5 tiết
Chiều:5 tiết

Hội trường B1

 

38

625601038

Nguyễn Thị Thu Hằng

Giáo dục

30/9/2013

Sáng:5 tiết
Chiều:5 tiết

Hội trường B1

 

39

625601039

Nguyễn Thị Thu Hằng

Giáo dục

30/9/2013

Sáng:5 tiết
Chiều:5 tiết

Hội trường B1

 

40

625601040

Trần Thị Thúy Hằng

Giáo dục

30/9/2013

Sáng:5 tiết
Chiều:5 tiết

Hội trường B1

 

41

625601041

Trần Thị Hiên

Giáo dục

30/9/2013

Sáng:5 tiết
Chiều:5 tiết

Hội trường B1

 

42

625601042

Vi Thị Thu Hiên

Giáo dục

30/9/2013

Sáng:5 tiết
Chiều:5 tiết

Hội trường B1

 

43

625601043

Bùi Thị Hiền

Giáo dục

30/9/2013

Sáng:5 tiết
Chiều:5 tiết

Hội trường B1

 

44

625601044

Đặng Thu Hiền

Giáo dục

30/9/2013

Sáng:5 tiết
Chiều:5 tiết

Hội trường B1

 

45

625601045

Hoàng Thu Hiền

Giáo dục

30/9/2013

Sáng:5 tiết
Chiều:5 tiết

Hội trường B1

 

46

625601046

Kiều Thị Hiền

Giáo dục

30/9/2013

Sáng:5 tiết
Chiều:5 tiết

Hội trường B1

 

47

625601047

Phùng Thị Hiền

Giáo dục

30/9/2013

Sáng:5 tiết
Chiều:5 tiết

Hội trường B1

 

48

625601048

Trần Thị Hiền

Giáo dục

30/9/2013

Sáng:5 tiết
Chiều:5 tiết

Hội trường B1

 

49

625601049

Tiêu Thị Hiếu

Giáo dục

30/9/2013

Sáng:5 tiết
Chiều:5 tiết

Hội trường B1

 

50

625601050

Vũ Thị Hiếu

Giáo dục

30/9/2013

Sáng:5 tiết
Chiều:5 tiết

Hội trường B1

 

51

625601051

Đặng Thị Thanh Hoa

Giáo dục

30/9/2013

Sáng:5 tiết
Chiều:5 tiết

Hội trường B1

 

52

625601052

Lương Thị Hoa

Giáo dục

30/9/2013

Sáng:5 tiết
Chiều:5 tiết

Hội trường B1

 

53

625601053

Nguyễn Thị Hoa

Giáo dục

30/9/2013

Sáng:5 tiết
Chiều:5 tiết

Hội trường B1

 

54

625601054

Nguyễn Thị Kim Hoa

Giáo dục

30/9/2013

Sáng:5 tiết
Chiều:5 tiết

Hội trường B1

 

55

625601055

Phạm Thị Thanh Hoa

Giáo dục

30/9/2013

Sáng:5 tiết
Chiều:5 tiết

Hội trường B1

 

56

625601056

Quách Thị Phương Hoa

Giáo dục

30/9/2013

Sáng:5 tiết
Chiều:5 tiết

Hội trường B1

 

57

625601057

Triệu Thúy Hoa

Giáo dục

30/9/2013

Sáng:5 tiết
Chiều:5 tiết

Hội trường B1

 

58

625601058

Mai Thị Thu Hoài

Giáo dục

30/9/2013

Sáng:5 tiết
Chiều:5 tiết

Hội trường B1

 

59

625601059

Lê Thị Thanh Hoàn

Giáo dục

30/9/2013

Sáng:5 tiết
Chiều:5 tiết

Hội trường B1

 

60

625601060

Hà Văn Hoàng

Giáo dục

30/9/2013

Sáng:5 tiết
Chiều:5 tiết

Hội trường B1

 

61

625601061

Hoàng Thị Họ

Giáo dục

30/9/2013

Sáng:5 tiết
Chiều:5 tiết

Hội trường B1

 

62

625601062

Đặng Thị Hội

Giáo dục

30/9/2013

Sáng:5 tiết
Chiều:5 tiết

Hội trường B1

 

63

625601063

Hoàng Hoa Huệ

Giáo dục

30/9/2013

Sáng:5 tiết
Chiều:5 tiết

Hội trường B1

 

64

625601064

Phạm Thị Huệ

Giáo dục

30/9/2013

Sáng:5 tiết
Chiều:5 tiết

Hội trường B1

 

65

625601065

Bùi Thị Thu Huyền

Giáo dục

30/9/2013

Sáng:5 tiết
Chiều:5 tiết

Hội trường B1

 

66

625601066

Kiều Thị Thanh Huyền

Giáo dục

30/9/2013

Sáng:5 tiết
Chiều:5 tiết

Hội trường B1

 

67

625601067

Nguyễn Nam Nhất Hùng

Giáo dục

30/9/2013

Sáng:5 tiết
Chiều:5 tiết

Hội trường B1

 

68

625601068

Hoàng Việt Hưng

Giáo dục

30/9/2013

Sáng:5 tiết
Chiều:5 tiết

Hội trường B1

 

69

625601069

Nguyễn Thế Hưng

Giáo dục

30/9/2013

Sáng:5 tiết
Chiều:5 tiết

Hội trường B1

 

70

625601070

Bùi Thị Hương

Giáo dục

30/9/2013

Sáng:5 tiết
Chiều:5 tiết

Hội trường B1

 

71

625601071

Đỗ Thị Hương

Giáo dục

30/9/2013

Sáng:5 tiết
Chiều:5 tiết

Hội trường B1

 

72

625601072

Ninh Thị Hương

Giáo dục

30/9/2013

Sáng:5 tiết
Chiều:5 tiết

Hội trường B1

 

73

625601073

Dương Thị Hường

Giáo dục

30/9/2013

Sáng:5 tiết
Chiều:5 tiết

Hội trường B1

 

74

625601074

Nguyễn Thị Hường

Giáo dục

30/9/2013

Sáng:5 tiết
Chiều:5 tiết

Hội trường B1

 

75

625601075

Đinh Trung Kiên

Giáo dục

30/9/2013

Sáng:5 tiết
Chiều:5 tiết

Hội trường B1

 

76

625601076

Đào Thị Hương Lan

Giáo dục

30/9/2013

Sáng:5 tiết
Chiều:5 tiết

Hội trường B1

 

77

625601077

Nguyễn Thị Phương Lan

Giáo dục

30/9/2013

Sáng:5 tiết
Chiều:5 tiết

Hội trường B1

 

78

625601078

Phạm Thị Ngọc Lan

Giáo dục

30/9/2013

Sáng:5 tiết
Chiều:5 tiết

Hội trường B1

 

79

625601079

Nguyễn Đức Lân

Giáo dục

30/9/2013

Sáng:5 tiết
Chiều:5 tiết

Hội trường B1

 

80

625601080

Trần Thị Liên

Giáo dục

30/9/2013

Sáng:5 tiết
Chiều:5 tiết

Hội trường B1

 

81

625601081

Đỗ Thị Liễu

Giáo dục

30/9/2013

Sáng:5 tiết
Chiều:5 tiết

Hội trường B1

 

82

625601082

Lục Thị Linh

Giáo dục

30/9/2013

Sáng:5 tiết
Chiều:5 tiết

Hội trường B1

 

83

625601083

Phạm Thuỳ Linh

Giáo dục

30/9/2013

Sáng:5 tiết
Chiều:5 tiết

Hội trường B1

 

84

625601084

Trần Mỹ Linh

Giáo dục

30/9/2013

Sáng:5 tiết
Chiều:5 tiết

Hội trường B1

 

85

625601085

Trần Thị Ngọc Linh

Giáo dục

30/9/2013

Sáng:5 tiết
Chiều:5 tiết

Hội trường B1

 

86

625601086

Võ Mai Linh

Giáo dục

30/9/2013

Sáng:5 tiết
Chiều:5 tiết

Hội trường B1

 

87

625601087

Nguyễn Thị Lịch

Giáo dục

30/9/2013

Sáng:5 tiết
Chiều:5 tiết

Hội trường B1

 

88

625601088

Bùi Thị Loan

Giáo dục

30/9/2013

Sáng:5 tiết
Chiều:5 tiết

Hội trường B1

 

89

625601089

Trần Thị Phương Loan

Giáo dục

30/9/2013

Sáng:5 tiết
Chiều:5 tiết

Hội trường B1

 

90

625601090

Đoàn Thị Mai

Giáo dục

30/9/2013

Sáng:5 tiết
Chiều:5 tiết

Hội trường B1

 

91

625601091

Nguyễn Thị Mai

Giáo dục

30/9/2013

Sáng:5 tiết
Chiều:5 tiết

Hội trường B1

 

92

625601092

Phạm Thị Mai

Giáo dục

30/9/2013

Sáng:5 tiết
Chiều:5 tiết

Hội trường B1

 

93

625601093

Nguyễn Thị Mãi

Giáo dục

30/9/2013

Sáng:5 tiết
Chiều:5 tiết

Hội trường B1

 

94

625601094

Nguyễn Thị Minh

Giáo dục

30/9/2013

Sáng:5 tiết
Chiều:5 tiết

Hội trường B1

 

95

625601095

Phạm Thị Nga

Giáo dục

30/9/2013

Sáng:5 tiết
Chiều:5 tiết

Hội trường B1

 

96

625601096

Võ Thị Mỹ Ngà

Giáo dục

30/9/2013

Sáng:5 tiết
Chiều:5 tiết

Hội trường B1

 

97

625601097

Nguyễn Thị Ngọc

Giáo dục

30/9/2013

Sáng:5 tiết
Chiều:5 tiết

Hội trường B1

 

98

625601098

Lương Thị Thuỷ Nguyên

Giáo dục

30/9/2013

Sáng:5 tiết
Chiều:5 tiết

Hội trường B1

 

99

625601099

Bùi Thị Nguyệt

Giáo dục

30/9/2013

Sáng:5 tiết
Chiều:5 tiết

Hội trường B1

 

100

625601100

Nguyễn Minh Nguyệt

Giáo dục

30/9/2013

Sáng:5 tiết
Chiều:5 tiết

Hội trường B1

 

101

625601101

Nguyễn Thanh Nguyệt

Giáo dục

30/9/2013

Sáng:5 tiết
Chiều:5 tiết

Hội trường B1

 

102

625601102

Lê Thị Nhàn

Giáo dục

30/9/2013

Sáng:5 tiết
Chiều:5 tiết

Hội trường B1

 

103

625601103

Trần Thị Thanh Nhàn

Giáo dục

30/9/2013

Sáng:5 tiết
Chiều:5 tiết

Hội trường B1

 

104

625601104

Trần Thị Hồng Nhạn

Giáo dục

30/9/2013

Sáng:5 tiết
Chiều:5 tiết

Hội trường B1

 

105

625601105

Hoàng Thị Tuyết Nhung

Giáo dục

30/9/2013

Sáng:5 tiết
Chiều:5 tiết

Hội trường B1

 

106

625601106

Lê Thị Nhung

Giáo dục

30/9/2013

Sáng:5 tiết
Chiều:5 tiết

Hội trường B1

 

107

625601107

Nguyễn Thị Hồng Nhung

Giáo dục

30/9/2013

Sáng:5 tiết
Chiều:5 tiết

Hội trường B1

 

108

625601108

Nguyễn Thị Nhung

Giáo dục

30/9/2013

Sáng:5 tiết
Chiều:5 tiết

Hội trường B1

 

109

625601109

Phạm Hồng Nhung

Giáo dục

30/9/2013

Sáng:5 tiết
Chiều:5 tiết

Hội trường B1

 

110

625601110

Quách Thị Nhung

Giáo dục

30/9/2013

Sáng:5 tiết
Chiều:5 tiết

Hội trường B1

 

111

625601111

Trần Thị Nhung

Giáo dục

30/9/2013

Sáng:5 tiết
Chiều:5 tiết

Hội trường B1

 

112

625601112

Hoàng Thuỳ Ninh

Giáo dục

30/9/2013

Sáng:5 tiết
Chiều:5 tiết

Hội trường B1

 

113

625601113

Nguyễn Hồng Phúc

Giáo dục

30/9/2013

Sáng:5 tiết
Chiều:5 tiết

Hội trường B1

 

114

625601114

Đặng Thu Phương

Giáo dục

30/9/2013

Sáng:5 tiết
Chiều:5 tiết

Hội trường B1

 

115

625601115

Đinh Thị Phương

Giáo dục

30/9/2013

Sáng:5 tiết
Chiều:5 tiết

Hội trường B1

 

116

625601116

Hoàng Thị Phương

Giáo dục

30/9/2013

Sáng:5 tiết
Chiều:5 tiết

Hội trường B1

 

117

625601117

Nguyễn Thị Phương

Giáo dục

30/9/2013

Sáng:5 tiết
Chiều:5 tiết

Hội trường B1

 

118

625601118

Nguyễn Thị Thanh Phương

Giáo dục

30/9/2013

Sáng:5 tiết
Chiều:5 tiết

Hội trường B1

 

119

625601119

Phùng Thị Phương

Giáo dục

30/9/2013

Sáng:5 tiết
Chiều:5 tiết

Hội trường B1

 

120

625601120

Trịnh Như Phương

Giáo dục

30/9/2013

Sáng:5 tiết
Chiều:5 tiết

Hội trường B1

 

121

625601121

Nguyễn Thị Phượng

Giáo dục

30/9/2013

Sáng:5 tiết
Chiều:5 tiết

Hội trường B1

 

122

625601122

Phùng Thị Phượng

Giáo dục

30/9/2013

Sáng:5 tiết
Chiều:5 tiết

Hội trường B1

 

123

625601123

Nguyễn Thị Quyên

Giáo dục

30/9/2013

Sáng:5 tiết
Chiều:5 tiết

Hội trường B1

 

124

625601124

Phạm Thị Quyên

Giáo dục

30/9/2013

Sáng:5 tiết
Chiều:5 tiết

Hội trường B1

 

125

625601125

Hoàng Thị Quyết

Giáo dục

30/9/2013

Sáng:5 tiết
Chiều:5 tiết

Hội trường B1

 

126

625601126

Hoàng Như Quỳnh

Giáo dục

30/9/2013

Sáng:5 tiết
Chiều:5 tiết

Hội trường B1

 

127

625601127

Nguyễn Thị Quỳnh

Giáo dục

30/9/2013

Sáng:5 tiết
Chiều:5 tiết

Hội trường B1

 

128

625601128

Nguyễn Thị Thu Quỳnh

Giáo dục

30/9/2013

Sáng:5 tiết
Chiều:5 tiết

Hội trường B1

 

129

625601129

Vi Thị Sen

Giáo dục

30/9/2013

Sáng:5 tiết
Chiều:5 tiết

Hội trường B1

 

130

625601130

Nguyễn Thị Sơn

Giáo dục

30/9/2013

Sáng:5 tiết
Chiều:5 tiết

Hội trường B1

 

131

625601131

Trần Văn Sỹ

Giáo dục

30/9/2013

Sáng:5 tiết
Chiều:5 tiết

Hội trường B1

 

132

625601132

Nguyễn Thị Tâm

Giáo dục

30/9/2013

Sáng:5 tiết
Chiều:5 tiết

Hội trường B1

 

133

625601133

Phạm Thị Tâm

Giáo dục

30/9/2013

Sáng:5 tiết
Chiều:5 tiết

Hội trường B1

 

134

625601134

Phùng Thị Tâm

Giáo dục

30/9/2013

Sáng:5 tiết
Chiều:5 tiết

Hội trường B1

 

135

625601135

Vũ Thị Tâm

Giáo dục

30/9/2013

Sáng:5 tiết
Chiều:5 tiết

Hội trường B1

 

136

625601136

Bùi Thị Hoài Thanh

Giáo dục

30/9/2013

Sáng:5 tiết
Chiều:5 tiết

Hội trường B1

 

137

625601137

Đinh Thị Phương Thảo

Giáo dục

30/9/2013

Sáng:5 tiết
Chiều:5 tiết

Hội trường B1

 

138

625601138

Lưu Thị Thanh Thảo

Giáo dục

30/9/2013

Sáng:5 tiết
Chiều:5 tiết

Hội trường B1

 

139

625601139

Phạm Thị Ngọc Thảo

Giáo dục

30/9/2013

Sáng:5 tiết
Chiều:5 tiết

Hội trường B1

 

140

625601140

Đinh Thị Hồng Thắm

Giáo dục

30/9/2013

Sáng:5 tiết
Chiều:5 tiết

Hội trường B1

 

141

625601141

Vũ Thị Thắm

Giáo dục

30/9/2013

Sáng:5 tiết
Chiều:5 tiết

Hội trường B1

 

142

625601142

Hoàng Thị Thoa

Giáo dục

30/9/2013

Sáng:5 tiết
Chiều:5 tiết

Hội trường B1

 

143

625601143

Trần Thị Kim Thoa

Giáo dục

30/9/2013

Sáng:5 tiết
Chiều:5 tiết

Hội trường B1

 

144

625601144

Chu Minh Anh Thơ

Giáo dục

30/9/2013

Sáng:5 tiết
Chiều:5 tiết

Hội trường B1

 

145

625601145

Bùi Thị Thu

Giáo dục

30/9/2013

Sáng:5 tiết
Chiều:5 tiết

Hội trường B1

 

146

625601146

Đào Thị Thu

Giáo dục

30/9/2013

Sáng:5 tiết
Chiều:5 tiết

Hội trường B1

 

147

625601147

Lê Thị Thu

Giáo dục

30/9/2013

Sáng:5 tiết
Chiều:5 tiết

Hội trường B1

 

148

625601148

Nguyễn Thị Minh Thu

Giáo dục

30/9/2013

Sáng:5 tiết
Chiều:5 tiết

Hội trường B1

 

149

625601149

Nguyễn Thị Minh Thu

Giáo dục

30/9/2013

Sáng:5 tiết
Chiều:5 tiết

Hội trường B1

 

150

625601150

Trần Thị Thuận

Giáo dục

1/10/2013

Sáng:5 tiết
Chiều:5 tiết

Hội trường B1

 

151

625601151

Bế Thị Thuý

Giáo dục

1/10/2013

Sáng:5 tiết
Chiều:5 tiết

Hội trường B1

 

152

625601152

Bùi Phương Thuý

Giáo dục

1/10/2013

Sáng:5 tiết
Chiều:5 tiết

Hội trường B1

 

153

625601153

Hứa Bích Thuỷ

Giáo dục

1/10/2013

Sáng:5 tiết
Chiều:5 tiết

Hội trường B1

 

154

625601154

Trần Thị Thùy

Giáo dục

1/10/2013

Sáng:5 tiết
Chiều:5 tiết

Hội trường B1

 

155

625601155

Nguyễn Lý Phương Thủy

Giáo dục

1/10/2013

Sáng:5 tiết
Chiều:5 tiết

Hội trường B1

 

156

625601156

Nguyễn Thu Thủy

Giáo dục

1/10/2013

Sáng:5 tiết
Chiều:5 tiết

Hội trường B1

 

157

625601157

Tô Kim Thủy

Giáo dục

1/10/2013

Sáng:5 tiết
Chiều:5 tiết

Hội trường B1

 

158

625601158

Hà Thị Thương

Giáo dục

1/10/2013

Sáng:5 tiết
Chiều:5 tiết

Hội trường B1

 

159

625601159

Nguyễn Xuân Tiến

Giáo dục

1/10/2013

Sáng:5 tiết
Chiều:5 tiết

Hội trường B1

 

160

625601160

Mai Tôn Minh Trang

Giáo dục

1/10/2013

Sáng:5 tiết
Chiều:5 tiết

Hội trường B1

 

161

625601161

Nguyễn Thị Trang

Giáo dục

1/10/2013

Sáng:5 tiết
Chiều:5 tiết

Hội trường B1

 

162

625601162

Nguyễn Thu Trang

Giáo dục

1/10/2013

Sáng:5 tiết
Chiều:5 tiết

Hội trường B1

 

163

625601163

Nguyễn Thu Trang

Giáo dục

1/10/2013

Sáng:5 tiết
Chiều:5 tiết

Hội trường B1

 

164

625601164

Trần Thị Thuỳ Trang

Giáo dục

1/10/2013

Sáng:5 tiết
Chiều:5 tiết

Hội trường B1

 

165

625601165

Nguyễn Quỳnh Trâm

Giáo dục

1/10/2013

Sáng:5 tiết
Chiều:5 tiết

Hội trường B1

 

166

625601166

Đặng Hồng Tuyên

Giáo dục

1/10/2013

Sáng:5 tiết
Chiều:5 tiết

Hội trường B1

 

167

625601167

Nguyễn Thị Tuyết

Giáo dục

1/10/2013

Sáng:5 tiết
Chiều:5 tiết

Hội trường B1

 

168

625601168

Trương Thị Tươi

Giáo dục

1/10/2013

Sáng:5 tiết
Chiều:5 tiết

Hội trường B1

 

169

625601169

Trần Thị Tố Uyên

Giáo dục

1/10/2013

Sáng:5 tiết
Chiều:5 tiết

Hội trường B1

 

170

625601170

Nguyễn Thị Thùy Vân

Giáo dục

1/10/2013

Sáng:5 tiết
Chiều:5 tiết

Hội trường B1

 

171

625601171

Sầm Thị Vân

Giáo dục

1/10/2013

Sáng:5 tiết
Chiều:5 tiết

Hội trường B1

 

172

625601172

Lưu Thị Xuân

Giáo dục

1/10/2013

Sáng:5 tiết
Chiều:5 tiết

Hội trường B1

 

173

625601173

Nguyễn Thị Xuyến

Giáo dục

1/10/2013

Sáng:5 tiết
Chiều:5 tiết

Hội trường B1

 

174

625601174

Lê Thị Ngọc Yến

Giáo dục

1/10/2013

Sáng:5 tiết
Chiều:5 tiết

Hội trường B1

 

175

627601001

Trần Thị Ngọc Anh

Giáo dục

1/10/2013

Sáng:5 tiết
Chiều:5 tiết

Hội trường B1

 

176

627601002

Nguyễn Thị Ngọc Dung

Giáo dục

1/10/2013

Sáng:5 tiết
Chiều:5 tiết

Hội trường B1

 

177

627601003

Hán Thị Thùy Giang

Giáo dục

1/10/2013

Sáng:5 tiết
Chiều:5 tiết

Hội trường B1

 

178

627601004

Lộc Thanh Hằng

Giáo dục

1/10/2013

Sáng:5 tiết
Chiều:5 tiết

Hội trường B1

 

179

627601005

Khuất Thị Hoa

Giáo dục

1/10/2013

Sáng:5 tiết
Chiều:5 tiết

Hội trường B1

 

180

627601006

Phan Thị Kim Hoa

Giáo dục

1/10/2013

Sáng:5 tiết
Chiều:5 tiết

Hội trường B1

 

181

627601007

Nguyễn Thị Hoạt

Giáo dục

1/10/2013

Sáng:5 tiết
Chiều:5 tiết

Hội trường B1

 

182

627601008

Đào Thị Thanh Huế

Giáo dục

1/10/2013

Sáng:5 tiết
Chiều:5 tiết

Hội trường B1

 

183

627601009

Hoàng Linh Huệ

Giáo dục

1/10/2013

Sáng:5 tiết
Chiều:5 tiết

Hội trường B1

 

184

627601010

Trần Thị Thúy Huyền

Giáo dục

1/10/2013

Sáng:5 tiết
Chiều:5 tiết

Hội trường B1

 

185

627601011

Bùi Thu Hương

Giáo dục

1/10/2013

Sáng:5 tiết
Chiều:5 tiết

Hội trường B1

 

186

627601012

Nguyễn Thị Mai Hương

Giáo dục

1/10/2013

Sáng:5 tiết
Chiều:5 tiết

Hội trường B1

 

187

627601013

Lê Thị Khanh

Giáo dục

1/10/2013

Sáng:5 tiết
Chiều:5 tiết

Hội trường B1

 

188

627601014

Cao Thùy Linh

Giáo dục

1/10/2013

Sáng:5 tiết
Chiều:5 tiết

Hội trường B1

 

189

627601015

Nguyễn Thị Hồng Luyến

Giáo dục

1/10/2013

Sáng:5 tiết
Chiều:5 tiết

Hội trường B1

 

190

627601016

Vũ Hồng Ngọc

Giáo dục

1/10/2013

Sáng:5 tiết
Chiều:5 tiết

Hội trường B1

 

191

627601017

Lương Thị Hồng Nhung

Giáo dục

1/10/2013

Sáng:5 tiết
Chiều:5 tiết

Hội trường B1

 

192

627601018

Nguyễn Thị Hồng Nhung

Giáo dục

1/10/2013

Sáng:5 tiết
Chiều:5 tiết

Hội trường B1

 

193

627601019

Nguyễn Kim Oanh

Giáo dục

1/10/2013

Sáng:5 tiết
Chiều:5 tiết

Hội trường B1

 

194

627601020

Đặng Hồng Thảo

Giáo dục

1/10/2013

Sáng:5 tiết
Chiều:5 tiết

Hội trường B1

 

195

627601021

Hà Thị Thu Thảo

Giáo dục

1/10/2013

Sáng:5 tiết
Chiều:5 tiết

Hội trường B1

 

196

627601022

Nguyễn Phương Thảo

Giáo dục

1/10/2013

Sáng:5 tiết
Chiều:5 tiết

Hội trường B1

 

197

627601023

Quách Thị Thảo

Giáo dục

1/10/2013

Sáng:5 tiết
Chiều:5 tiết

Hội trường B1

 

198

627601024

Nguyễn Thị Trang

Giáo dục

1/10/2013

Sáng:5 tiết
Chiều:5 tiết

Hội trường B1

 

199

627601025

Trần Thị Cẩm Vân

Giáo dục

1/10/2013

Sáng:5 tiết
Chiều:5 tiết

Hội trường B1

 

200

595601111

Trần Thị Hồng Phúc

Giáo dục

1/10/2013

Sáng:5 tiết
Chiều:5 tiết

Hội trường B1

 

 

II. DANH SÁCH SINH VIÊN NGỮ VĂN K62 KIẾN TẬP DẠY HỌC

STT

Mã số sv

Họ và Tên

Nội dung
môn học

Ngày học

Thời gian

Phòng học

(giảng đường D3)

Ghi
chú

                                             Khoa SP Ngữ văn (200 sv)

 

 

1

625601001

Đào Thị Vân Anh

Dạy học

3/10/2013

Tiết 7 (2h)

804

 

2

625601002

Hoàng Trang Anh

Dạy học

3/10/2013

Tiết 7 (2h)

804

 

3

625601003

Hồ Thị Minh Anh

Dạy học

3/10/2013

Tiết 7 (2h)

804

 

4

625601004

Lương Hải Anh

Dạy học

3/10/2013

Tiết 7 (2h)

804

 

5

625601005

Lương Hồng Anh

Dạy học

3/10/2013

Tiết 7 (2h)

804

 

6

625601006

Mai Thị Lan Anh

Dạy học

3/10/2013

Tiết 7 (2h)

804

 

7

625601007

Nguyễn Thị Kim Anh

Dạy học

3/10/2013

Tiết 7 (2h)

804

 

8

625601008

Nguyễn Thị Vân Anh

Dạy học

3/10/2013

Tiết 7 (2h)

804

 

9

625601009

Nhâm Thị Trung Anh

Dạy học

3/10/2013

Tiết 7 (2h)

804

 

10

625601010

Trần Thị Lan Anh

Dạy học

3/10/2013

Tiết 7 (2h)

804

 

11

625601011

Lý Thị Ba

Dạy học

3/10/2013

Tiết 7 (2h)

804

 

12

625601012

Vì Thị Ban

Dạy học

3/10/2013

Tiết 7 (2h)

804

 

13

625601013

Đặng Thị Ngọc Bích

Dạy học

3/10/2013

Tiết 7 (2h)

804

 

14

625601014

Vũ Thị Bích

Dạy học

3/10/2013

Tiết 7 (2h)

804

 

15

625601015

Hàn Ngọc Châm

Dạy học

3/10/2013

Tiết 7 (2h)

804

 

16

625601016

Nguyễn Thị Linh Chi

Dạy học

3/10/2013

Tiết 7 (2h)

804

 

17

625601017

Trần Linh Chi

Dạy học

3/10/2013

Tiết 7 (2h)

804

 

18

625601018

Tường Lan Chi

Dạy học

3/10/2013

Tiết 7 (2h)

804

 

19

625601019

Phan Thị Chinh

Dạy học

3/10/2013

Tiết 7 (2h)

804

 

20

625601020

Trương Thị Chung

Dạy học

3/10/2013

Tiết 7 (2h)

804

 

21

625601021

Vũ Thị Hồng Chuyên

Dạy học

3/10/2013

Tiết 7 (2h)

804

 

22

625601022

Trương Thanh Chúc

Dạy học

3/10/2013

Tiết 7 (2h)

804

 

23

625601023

Nguyễn Thị Cúc

Dạy học

3/10/2013

Tiết 7 (2h)

804

 

24

625601024

Nguyễn Thị Hương Cúc

Dạy học

3/10/2013

Tiết 7 (2h)

804

 

25

625601025

Vi Thị Thuỳ Diễm

Dạy học

3/10/2013

Tiết 7 (2h)

804

 

26

625601026

Nguyễn Ngọc Diệp

Dạy học

3/10/2013

Tiết 7 (2h)

804

 

27

625601027

Trần Kim Dung

Dạy học

3/10/2013

Tiết 7 (2h)

804

 

28

625601028

Hoàng Thị Duyên

Dạy học

3/10/2013

Tiết 7 (2h)

804

 

29

625601029

Nguyễn Thùy Dương

Dạy học

3/10/2013

Tiết 7 (2h)

804

 

30

625601030

Nông Minh Đức

Dạy học

3/10/2013

Tiết 7 (2h)

804

 

31

625601031

Bùi Thị Giang

Dạy học

3/10/2013

Tiết 7 (2h)

804

 

32

625601032

Hoàng Thị Thu Hà

Dạy học

3/10/2013

Tiết 7 (2h)

804

 

33

625601033

Nguyễn Thu Hà

Dạy học

3/10/2013

Tiết 7 (2h)

804

 

34

625601034

Hà Thị Hảo

Dạy học

3/10/2013

Tiết 7 (2h)

804

 

35

625601035

Lê Bích Hạnh

Dạy học

3/10/2013

Tiết 7 (2h)

804

 

36

625601036

Chu Thanh Hằng

Dạy học

3/10/2013

Tiết 7 (2h)

804

 

37

625601037

Nguyễn Thị Hằng

Dạy học

3/10/2013

Tiết 7 (2h)

804

 

38

625601038

Nguyễn Thị Thu Hằng

Dạy học

3/10/2013

Tiết 7 (2h)

804

 

39

625601039

Nguyễn Thị Thu Hằng

Dạy học

3/10/2013

Tiết 7 (2h)

804

 

40

625601040

Trần Thị Thúy Hằng

Dạy học

3/10/2013

Tiết 7 (2h)

804

 

41

625601041

Trần Thị Hiên

Dạy học

3/10/2013

Tiết 7 (2h)

804

 

42

625601042

Vi Thị Thu Hiên

Dạy học

3/10/2013

Tiết 7 (2h)

804

 

43

625601043

Bùi Thị Hiền

Dạy học

3/10/2013

Tiết 7 (2h)

804

 

44

625601044

Đặng Thu Hiền

Dạy học

3/10/2013

Tiết 7 (2h)

804

 

45

625601045

Hoàng Thu Hiền

Dạy học

3/10/2013

Tiết 7 (2h)

804

 

46

625601046

Kiều Thị Hiền

Dạy học

3/10/2013

Tiết 7 (2h)

804

 

47

625601047

Phùng Thị Hiền

Dạy học

3/10/2013

Tiết 7 (2h)

804

 

48

625601048

Trần Thị Hiền

Dạy học

3/10/2013

Tiết 7 (2h)

804

 

49

625601049

Tiêu Thị Hiếu

Dạy học

3/10/2013

Tiết 7 (2h)

804

 

50

625601050

Vũ Thị Hiếu

Dạy học

3/10/2013

Tiết 7 (2h)

804

 

51

625601051

Đặng Thị Thanh Hoa

Dạy học

3/10/2013

Tiết 7 (2h)

804

 

52

625601052

Lương Thị Hoa

Dạy học

3/10/2013

Tiết 7 (2h)

804

 

53

625601053

Nguyễn Thị Hoa

Dạy học

3/10/2013

Tiết 7 (2h)

804

 

54

625601054

Nguyễn Thị Kim Hoa

Dạy học

3/10/2013

Tiết 7 (2h)

804

 

55

625601055

Phạm Thị Thanh Hoa

Dạy học

3/10/2013

Tiết 7 (2h)

804

 

56

625601056

Quách Thị Phương Hoa

Dạy học

3/10/2013

Tiết 7 (2h)

804

 

57

625601057

Triệu Thúy Hoa

Dạy học

3/10/2013

Tiết 7 (2h)

804

 

58

625601058

Mai Thị Thu Hoài

Dạy học

3/10/2013

Tiết 7 (2h)

804

 

59

625601059

Lê Thị Thanh Hoàn

Dạy học

3/10/2013

Tiết 7 (2h)

804

 

60

625601060

Hà Văn Hoàng

Dạy học

3/10/2013

Tiết 7 (2h)

804

 

61

625601061

Hoàng Thị Họ

Dạy học

3/10/2013

Tiết 7 (2h)

804

 

62

625601062

Đặng Thị Hội

Dạy học

3/10/2013

Tiết 7 (2h)

804

 

63

625601063

Hoàng Hoa Huệ

Dạy học

3/10/2013

Tiết 7 (2h)

804

 

64

625601064

Phạm Thị Huệ

Dạy học

3/10/2013

Tiết 7 (2h)

804

 

65

625601065

Bùi Thị Thu Huyền

Dạy học

3/10/2013

Tiết 7 (2h)

804

 

66

625601066

Kiều Thị Thanh Huyền

Dạy học

3/10/2013

Tiết 7 (2h)

804

 

67

625601067

Nguyễn Nam Nhất Hùng

Dạy học

3/10/2013

Tiết 7 (2h)

804

 

68

625601068

Hoàng Việt Hưng

Dạy học

3/10/2013

Tiết 7 (2h)

804

 

69

625601069

Nguyễn Thế Hưng

Dạy học

3/10/2013

Tiết 7 (2h)

804

 

70

625601070

Bùi Thị Hương

Dạy học

3/10/2013

Tiết 7 (2h)

804

 

71

625601071

Đỗ Thị Hương

Dạy học

3/10/2013

Tiết 7 (2h)

804

 

72

625601072

Ninh Thị Hương

Dạy học

3/10/2013

Tiết 7 (2h)

804

 

73

625601073

Dương Thị Hường

Dạy học

3/10/2013

Tiết 7 (2h)

804

 

74

625601074

Nguyễn Thị Hường

Dạy học

3/10/2013

Tiết 7 (2h)

804

 

75

625601075

Đinh Trung Kiên

Dạy học

3/10/2013

Tiết 7 (2h)

804

 

76

625601076

Đào Thị Hương Lan

Dạy học

3/10/2013

Tiết 7 (2h)

804

 

77

625601077

Nguyễn Thị Phương Lan

Dạy học

3/10/2013

Tiết 7 (2h)

804

 

78

625601078

Phạm Thị Ngọc Lan

Dạy học

3/10/2013

Tiết 7 (2h)

804

 

79

625601079

Nguyễn Đức Lân

Dạy học

3/10/2013

Tiết 7 (2h)

804

 

80

625601080

Trần Thị Liên

Dạy học

3/10/2013

Tiết 7 (2h)

804

 

81

625601081

Đỗ Thị Liễu

Dạy học

3/10/2013

Tiết 7 (2h)

804

 

82

625601082

Lục Thị Linh

Dạy học

3/10/2013

Tiết 7 (2h)

804

 

83

625601083

Phạm Thuỳ Linh

Dạy học

3/10/2013

Tiết 7 (2h)

804

 

84

625601084

Trần Mỹ Linh

Dạy học

3/10/2013

Tiết 7 (2h)

804

 

85

625601085

Trần Thị Ngọc Linh

Dạy học

3/10/2013

Tiết 7 (2h)

804

 

86

625601086

Võ Mai Linh

Dạy học

3/10/2013

Tiết 7 (2h)

804

 

87

625601087

Nguyễn Thị Lịch

Dạy học

3/10/2013

Tiết 7 (2h)

804

 

88

625601088

Bùi Thị Loan

Dạy học

3/10/2013

Tiết 7 (2h)

804

 

89

625601089

Trần Thị Phương Loan

Dạy học

3/10/2013

Tiết 7 (2h)

804

 

90

625601090

Đoàn Thị Mai

Dạy học

3/10/2013

Tiết 7 (2h)

804

 

91

625601091

Nguyễn Thị Mai

Dạy học

3/10/2013

Tiết 7 (2h)

804

 

92

625601092

Phạm Thị Mai

Dạy học

3/10/2013

Tiết 7 (2h)

804

 

93

625601093

Nguyễn Thị Mãi

Dạy học

3/10/2013

Tiết 7 (2h)

804

 

94

625601094

Nguyễn Thị Minh

Dạy học

3/10/2013

Tiết 7 (2h)

804

 

95

625601095

Phạm Thị Nga

Dạy học

3/10/2013

Tiết 7 (2h)

804

 

96

625601096

Võ Thị Mỹ Ngà

Dạy học

3/10/2013

Tiết 7 (2h)

804

 

97

625601097

Nguyễn Thị Ngọc

Dạy học

3/10/2013

Tiết 7 (2h)

804

 

98

625601098

Lương Thị Thuỷ Nguyên

Dạy học

3/10/2013

Tiết 7 (2h)

804

 

99

625601099

Bùi Thị Nguyệt

Dạy học

3/10/2013

Tiết 7 (2h)

804

 

100

625601100

Nguyễn Minh Nguyệt

Dạy học

3/10/2013

Tiết 7 (2h)

804

 

101

625601101

Nguyễn Thanh Nguyệt

Dạy học

3/10/2013

Tiết 7 (2h)

806

 

102

625601102

Lê Thị Nhàn

Dạy học

3/10/2013

Tiết 7 (2h)

806

 

103

625601103

Trần Thị Thanh Nhàn

Dạy học

3/10/2013

Tiết 7 (2h)

806

 

104

625601104

Trần Thị Hồng Nhạn

Dạy học

3/10/2013

Tiết 7 (2h)

806

 

105

625601105

Hoàng Thị Tuyết Nhung

Dạy học

3/10/2013

Tiết 7 (2h)

806

 

106

625601106

Lê Thị Nhung

Dạy học

3/10/2013

Tiết 7 (2h)

806

 

107

625601107

Nguyễn Thị Hồng Nhung

Dạy học

3/10/2013

Tiết 7 (2h)

806

 

108

625601108

Nguyễn Thị Nhung

Dạy học

3/10/2013

Tiết 7 (2h)

806

 

109

625601109

Phạm Hồng Nhung

Dạy học

3/10/2013

Tiết 7 (2h)

806

 

110

625601110

Quách Thị Nhung

Dạy học

3/10/2013

Tiết 7 (2h)

806

 

111

625601111

Trần Thị Nhung

Dạy học

3/10/2013

Tiết 7 (2h)

806

 

112

625601112

Hoàng Thuỳ Ninh

Dạy học

3/10/2013

Tiết 7 (2h)

806

 

113

625601113

Nguyễn Hồng Phúc

Dạy học

3/10/2013

Tiết 7 (2h)

806

 

114

625601114

Đặng Thu Phương

Dạy học

3/10/2013

Tiết 7 (2h)

806

 

115

625601115

Đinh Thị Phương

Dạy học

3/10/2013

Tiết 7 (2h)

806

 

116

625601116

Hoàng Thị Phương

Dạy học

3/10/2013

Tiết 7 (2h)

806

 

117

625601117

Nguyễn Thị Phương

Dạy học

3/10/2013

Tiết 7 (2h)

806

 

118

625601118

Nguyễn Thị Thanh Phương

Dạy học

3/10/2013

Tiết 7 (2h)

806

 

119

625601119

Phùng Thị Phương

Dạy học

3/10/2013

Tiết 7 (2h)

806

 

120

625601120

Trịnh Như Phương

Dạy học

3/10/2013

Tiết 7 (2h)

806

 

121

625601121

Nguyễn Thị Phượng

Dạy học

3/10/2013

Tiết 7 (2h)

806

 

122

625601122

Phùng Thị Phượng

Dạy học

3/10/2013

Tiết 7 (2h)

806

 

123

625601123

Nguyễn Thị Quyên

Dạy học

3/10/2013

Tiết 7 (2h)

806

 

124

625601124

Phạm Thị Quyên

Dạy học

3/10/2013

Tiết 7 (2h)

806

 

125

625601125

Hoàng Thị Quyết

Dạy học

3/10/2013

Tiết 7 (2h)

806

 

126

625601126

Hoàng Như Quỳnh

Dạy học

3/10/2013

Tiết 7 (2h)

806

 

127

625601127

Nguyễn Thị Quỳnh

Dạy học

3/10/2013

Tiết 7 (2h)

806

 

128

625601128

Nguyễn Thị Thu Quỳnh

Dạy học

3/10/2013

Tiết 7 (2h)

806

 

129

625601129

Vi Thị Sen

Dạy học

3/10/2013

Tiết 7 (2h)

806

 

130

625601130

Nguyễn Thị Sơn

Dạy học

3/10/2013

Tiết 7 (2h)

806

 

131

625601131

Trần Văn Sỹ

Dạy học

3/10/2013

Tiết 7 (2h)

807

 

132

625601132

Nguyễn Thị Tâm

Dạy học

3/10/2013

Tiết 7 (2h)

807

 

133

625601133

Phạm Thị Tâm

Dạy học

3/10/2013

Tiết 7 (2h)

807

 

134

625601134

Phùng Thị Tâm

Dạy học

3/10/2013

Tiết 7 (2h)

807

 

135

625601135

Vũ Thị Tâm

Dạy học

3/10/2013

Tiết 7 (2h)

807

 

136

625601136

Bùi Thị Hoài Thanh

Dạy học

3/10/2013

Tiết 7 (2h)

807

 

137

625601137

Đinh Thị Phương Thảo

Dạy học

3/10/2013

Tiết 7 (2h)

807

 

138

625601138

Lưu Thị Thanh Thảo

Dạy học

3/10/2013

Tiết 7 (2h)

807

 

139

625601139

Phạm Thị Ngọc Thảo

Dạy học

3/10/2013

Tiết 7 (2h)

807

 

140

625601140

Đinh Thị Hồng Thắm

Dạy học

3/10/2013

Tiết 7 (2h)

807

 

141

625601141

Vũ Thị Thắm

Dạy học

3/10/2013

Tiết 7 (2h)

807

 

142

625601142

Hoàng Thị Thoa

Dạy học

3/10/2013

Tiết 7 (2h)

807

 

143

625601143

Trần Thị Kim Thoa

Dạy học

3/10/2013

Tiết 7 (2h)

807

 

144

625601144

Chu Minh Anh Thơ

Dạy học

3/10/2013

Tiết 7 (2h)

807

 

145

625601145

Bùi Thị Thu

Dạy học

3/10/2013

Tiết 7 (2h)

807

 

146

625601146

Đào Thị Thu

Dạy học

3/10/2013

Tiết 7 (2h)

807

 

147

625601147

Lê Thị Thu

Dạy học

3/10/2013

Tiết 7 (2h)

807

 

148

625601148

Nguyễn Thị Minh Thu

Dạy học

3/10/2013

Tiết 7 (2h)

807

 

149

625601149

Nguyễn Thị Minh Thu

Dạy học

3/10/2013

Tiết 7 (2h)

807

 

150

625601150

Trần Thị Thuận

Dạy học

3/10/2013

Tiết 7 (2h)

807

 

151

625601151

Bế Thị Thuý

Dạy học

3/10/2013

Tiết 7 (2h)

807

 

152

625601152

Bùi Phương Thuý

Dạy học

3/10/2013

Tiết 7 (2h)

807

 

153

625601153

Hứa Bích Thuỷ

Dạy học

3/10/2013

Tiết 7 (2h)

807

 

154

625601154

Trần Thị Thùy

Dạy học

3/10/2013

Tiết 7 (2h)

807

 

155

625601155

Nguyễn Lý Phương Thủy

Dạy học

3/10/2013

Tiết 7 (2h)

807

 

156

625601156

Nguyễn Thu Thủy

Dạy học

3/10/2013

Tiết 7 (2h)

807

 

157

625601157

Tô Kim Thủy

Dạy học

3/10/2013

Tiết 7 (2h)

807

 

158

625601158

Hà Thị Thương

Dạy học

3/10/2013

Tiết 7 (2h)

807

 

159

625601159

Nguyễn Xuân Tiến

Dạy học

3/10/2013

Tiết 7 (2h)

807

 

160

625601160

Mai Tôn Minh Trang

Dạy học

3/10/2013

Tiết 7 (2h)

807

 

161

625601161

Nguyễn Thị Trang

Dạy học

3/10/2013

Tiết 7 (2h)

807

 

162

625601162

Nguyễn Thu Trang

Dạy học

3/10/2013

Tiết 7 (2h)

807