Tiện ích


Thống kê truy cập

Thông báo và thư mời tham dự Hội thảo Quốc gia "Nghiên cứu và dạy học tác phẩm theo loại thể"

Cập nhật: 17/03/2019

Hội thảo "Nghiên cứu và dạy học tác phẩm theo loại thể: định hướng phát triển năng lực và yêu cầu mới trong thực hiện Chương trình Ngữ văn hiện nay" hướng tới mục tiêu nhận diện những xu hướng mới trong nghiên cứu và giảng dạy Ngữ văn trên thế giới, thực trạng dạy học ở các trường sư phạm Việt Nam, từ đó đặt ra những giải pháp đổi mới nghiên cứu và dạy học Ngữ văn phù hợp với yêu cầu mới của xã hội.

THÔNG BÁO VÀ THƯ MỜI

VIẾT BÀI THAM GIA HỘI THẢO QUỐC GIA (Số 1)

 Nghiên cứu và dạy học tác phẩm theo loại thể: định hướng phát triển năng lực

 và yêu cầu mới trong thực hiện Chương trình Ngữ văn hiện nay

Kính gửi: - Các Trường ĐH - CĐ, các Viện Nghiên cứu;

  - Các nhà khoa học và quản lí giáo dục

Thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của Hội nghị Trung ương khoá XI về “đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo”, đáp ứng những đòi hỏi mới từ thực tiễn nghiên cứu và dạy học Ngữ văn; Trường ĐHSP Hà Nội được giao chủ trì tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia: Nghiên cứu và dạy học tác phẩm theo loại thể: định hướng phát triển năng lực và yêu cầu mới trong thực hiện Chương trình Ngữ văn hiện nay.

Để chất lượng Hội thảo đạt kết quả cao nhất, Ban tổ chức xin gửi tới Quý đơn vị và các nhà khoa học nội dung và kế hoạch tổ chức của Hội thảo.

I. Tính cấp thiết của Hội thảo

     1. Về đổi mới nghiên cứu (trong đó vấn đề thể loại là một trong những vấn đề trọng tâm):

Nghiên cứu Ngữ văn ở các trường sư phạm đang đứng trước những yêu cầu đổi mới. Đó là yêu cầu đổi mới về cách tiếp cận, cách đánh giá các vấn đề, các hiện tượng văn học, ngôn ngữ, phương pháp gảng dạy, thu hẹp khoảng cách giữa nghiên cứu của Việt Nam với thế giới, mở ra triển vọng đối thoại học thuật bình đẳng. Đó là yêu cầu về sự nắm bắt, tiếp biến, vận dụng những lý thuyết mới vào thực tiễn văn học, ngôn ngữ.

Yêu cầu cơ bản nhất của việc đổi mới nghiên cứu là gắn kết nội dung nghiên cứu, chương trình đào tạo ngành Ngữ Văn với định hướng nghề nghiệp cho sinh viên, đáp ứng những đòi hỏi của một xã hội đang có nhiều biến đổi.

2. Về đổi mới dạy học Ngữ văn (trong đó vấn đề dạy học tác phẩm văn học theo đặc trưng thể loại là một trong những vấn đề trọng tâm):

Bối cảnh mới của một thời đại bùng nổ thông tin, toàn cầu hóa và đa văn hóa cùng với việc đổi mới các phương thức đào tạo đang đặt ra những yêu cầu mới đối với việc dạy học Ngữ Văn trong nhà trường. Bên cạnh mục tiêu cung cấp tri thức về văn học, ngôn ngữ và văn hóa; bồi dưỡng tâm hồn cho học sinh, dạy học ngữ văn còn phải hướng đến phát triển các năng lực của người học. Để thực hiện được mục tiêu mới này cần có một chủ thể dạy học mới.  Chính vì thế, việc đào tạo giáo viên trong các trường Sư phạm có vai trò đặc biệt quan trọng trong công cuộc đổi mới dạy học Ngữ văn.

Thời gian gần đây đã có nhiều nghiên cứu về thực trạng và giải pháp dạy học Ngữ văn trong nhà trường. Tuy nhiên, cho đến nay, vẫn chưa có một chiến lược tổng thể và giải pháp đồng bộ về nội dung, phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá... trong đào tạo giáo viên Ngữ văn.

Hệ thống giáo trình, phương pháp dạy học và đánh giá hiện hành, tại các trường Sư phạm thường dồn trọng tâm vào trang bị kiến thức mà chưa chú ý đúng mức đến mục tiêu phát triển năng lực dạy học ngữ văn cho người giáo viên tương lai. Vì thế, để có thể đổi mới toàn diện môn học Ngữ văn, cần có một giải pháp tổng thể trong đào tạo giáo viên, từ chương trình, giáo trình đến phương pháp dạy học và đánh giá cũng như cách thức triển khai.

II. Mục tiêu Hội thảo:

Hội thảo hướng tới mục tiêu nhận diện những xu hướng mới trong nghiên cứu và giảng dạy Ngữ văn trên thế giới, thực trạng dạy học ở các trường sư phạm Việt Nam, từ đó đặt ra những giải pháp đổi mới nghiên cứu và dạy học Ngữ văn phù hợp với yêu cầu mới của xã hội.

- Định hướng nghiên cứu khoa học cơ bản và khoa học sư phạm chuyên sâu vào vấn đề loại thể văn bản - một vấn đề then chốt trong môn ngữ văn ở đại học và phổ thông.

- Định hướng nghiên cứu ứng dụng các vấn đề tác phẩm - loại thể - văn bản từ cách tiếp cận  liên ngành.

- Định hướng nghiên cứu và dạy học loại thể văn bản theo hướng giáo dục phát triển năng lực cho người học.

III. Nội dung Hội thảo: Hội thảo tập trung vào những chủ đề chính sau:

1. Vấn đề loại thể văn bản trong nghiên cứu văn học - lí thuyết và thực tiễn.

2. Vấn đề loại thể văn bản trong dạy học Ngữ văn hiện nay - những giải pháp và triển vọng thực tế.

3. Thảo luận về thực trạng, giải pháp đổi mới nghiên cứu và dạy học Ngữ Văn ở các trường sư phạm, với một số nội dung cụ thể sau:

       -  Đổi mới mục tiêu và chương trình đào tạo giáo viên Ngữ Văn, nhìn từ góc độ thể loại văn bản, nhấn mạnh đến mục tiêu phát triển các năng lực nghề nghiệp cho sinh viên; gia tăng tính đối thoại, tính can dự, tính nhân văn, tính giáo dục của chương trình.

       - Đổi mới phương pháp dạy học các loại thể văn bản theo hướng tích cực hóa vai trò của người học, gia tăng thời lượng, phương thức thực hành...

       - Dạy học tác phẩm theo loại thể và công tác nghiệp vụ sư phạm: Đổi mới nội dung và hình thức thực hành, thực tập sư phạm theo hướng trang bị cho sinh viên các kĩ năng mềm; gia tăng sự liên kết giữa trường Sư phạm và các trường phổ thông… trong trao đổi chuyên môn và chuyển giao kết quả nghiên cứu.

       - Thiết kế hệ thống chuyên đề Đổi mới dạy học tác phẩm theo loại thể phục vụ công tác bồi dưỡng, đào tạo lại giáo viên Ngữ Văn cho các trường Phổ thông.

- Các nội dung có tính liên ngành khác. 

IV. Thông tin tổ chức

1.Thành phần tham d

- Các nhà khoa học, nhà giáo dục, nhà quản lí trong nước và quốc tế.

2. Thời gian và địa điểm tổ chức

- Thời gian: Dự kiến trong khoảng ngày 15 - 18 tháng 10 năm 2019

- Địa điểm: Hội trường B1, Giảng đường B, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội

                        (Số 136 Xuân Thuỷ, Cầu Giấy Hà Nội)

3. Đăng kí tham dự và thể lệ gửi bài

Quy cách và thể lệ bài viết: Bài báo được viết bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh, chưa từng được công bố trên sách, báo và các tạp chí khác. Bài viết không quá 10 trang A4, được định dạng như sau:

Lề trái: 3cm, lề phải: 2,5 cm, lề trên: 2cm, lề dưới: 2cm; font chữ Times New Roman, tiêu đề viết hoa, tóm tắt - chú thích - tài liệu tham khảo cỡ chữ 11, nội dung cỡ chữ 13; giãn dòng 1,2.

Sau tiêu đề báo cáo là tên tác giả, dưới tên tác giả ghi rõ các thông tin: Cơ quan công tác, địa chỉ email, điện thoại.

Tài liệu tham khảo được trình bày theo thứ tự: Tên tác giả, năm xuất bản, tên bài (để trong ngoặc kép), tên tạp chí hoặc sách (in nghiêng), tập, số, trang.

- Hạn cuối gửi Đăng kí - tóm tắt:  15/ 5/ 2019

(Xin xem mẫu Đăng kí - Tóm tắt tại phụ lục Thông bá, kèm theo)

- Hạn cuối gửi báo cáo toàn văn: 15/ 8/ 2019

Những bài báo khoa học đáp ứng yêu cầu của Ban biên tập sẽ được đăng trong Kỉ yếu hội thảo, có mã số xuất bản.

4. Địa chỉ gửi bài và xác nhận thông tin:

            Ban tổ chức chỉ nhận gửi bài qua địa chỉ email: nguvansphn@gmail.com

            Sau khi nhận được bản đăng kí và tóm tắt, bộ phận học thuật của Hội thảo sẽ gửi thư điện tử phản hồi chấp nhận đến tác giả trong thời hạn 1 tuần.        

5. Hỗ trợ thông tin:

Chi tiết xin liên hệ bộ phận thường trực của Ban tổ chức Hội thảo:

            TS. Trần Thu Hương: 0856556888

            TS. Lương Thị Hiền: 0912.703.934

Ban tổ chức trân trọng kính mời các nhà khoa học, các nhà quản lý giáo dục, các nhà giáo đăng ký, tham dự viết bài và báo cáo tại Hội thảo.

Chi tiết thông báo Quý vị vui lòng DOWNLOAD TẠI ĐÂY.

Cập nhật: 17/03/2019 - Lượt xem: 745
ankara escort