Tiện ích


Thống kê truy cập
Tục thờ đá trong tín ngưỡng dân gian Việt Nam

Khái niệm “tín ngưỡng” chúng tôi dùng ở đây với ý nghĩa là “hình thức tôn giáo sơ khai”, tức là tín ngưỡng là hiện tượng “có trước, dưới thành tố tôn giáo. Tôn giáo là một hệ thống tín ngưỡng cùng nghi lễ, không phải chỉ một tín ngưỡng đủ thành một tôn giáo” ( 5/ 325 ).

Tác giả: ThS.Nguyễn Việt Hùng Cập nhật:17/03/2011
AN DƯƠNG VƯƠNG TRONG THƯ TỊCH VÀ TRUYỀN THUYẾT

Tác giả: Trương Sĩ Hùng Cập nhật:18/12/2010
TƯ DUY DÂN GIAN TRONG VỀ KINH BẮC CỦA HOÀNG CẦM

Tác giả: Nguyễn Thị Minh Thương Cập nhật:18/12/2010
GIAI THOẠI –MỘT THỂ LOẠi VĂN HỌC DÂN GIAN

Tác giả: PGS.TS.Nguyễn Thị Bích Hà Cập nhật:18/12/2010
CÁC HÌNH THỨC TƯƠNG TÁC CƠ BẢN GIỮA VĂN HỌC DÂN GIAN VÀ VĂN HỌC VIẾT

Tác giả: PGS.TS. Trần Đức Ngôn Cập nhật:18/12/2010
BÀN THÊM VỀ THUỘC TÍNH LOẠI HÌNH SỬ THI Ở VIỆT NAM

Tác giả: ThS. Nguyễn Việt Hùng Cập nhật:15/12/2010
123456