Tiện ích


Thống kê truy cập

MỐI QUAN HỆ GIỮA THÁI ĐỘ NGÔN NGỮ VÀ SỰ LỰA CHỌN NGÔN NGỮ (Nghiên cứu trường hợp cộng đồng phương ngữ Bắc tại Thành phố Hồ Chí Minh)

Tác giả: Trịnh Cẩm Lan - Cập nhật: 20/07/2018

MỐI QUAN HỆ GIỮA THÁI ĐỘ NGÔN NGỮ VÀ SỰ LỰA CHỌN NGÔN NGỮ 
(Nghiên cứu trường hợp cộng đồng phương ngữ Bắc tại Thành phố Hồ Chí Minh)
 PGS.TS TRỊNH CẨM LAN

Sự lựa chọn ngôn ngữ là một vấn đề quan trọng và tất yếu sẽ nảy sinh trong giao tiếp ở các môi trường đa ngữ. Đặc biệt, trong giao tiếp đa phương ngữ, khi xuất hiện biến thể, tất yếu sẽ nảy sinh sự lựa chọn ngôn ngữ. Sự lựa chọn ngôn ngữ chịu tác động của nhiều yếu tố, yếu tố chủ quan và khách quan. Trong đó, thái độ ngôn ngữ là một yếu tố chủ quan đóng vai trò quan trọng. 

Việc nghiên cứu thái độ ngôn ngữ, mối quan hệ giữa thái độ ngôn ngữ với hành vi ngôn ngữ và sự lựa chọn ngôn ngữ là hết sức cần thiết và có ý nghĩa. Bài viết này tìm hiểu mối quan hệ giữa thái độ ngôn ngữ với sự lựa chọn ngôn ngữ của người Việt qua tư liệu tiếng Việt trên cơ sở nghiên cứu trường hợp đối với việc sử dụng một số tiểu từ tình thái cuối câu của cộng đồng phương ngữ Bắc (PNB) tại Thành phố Hồ Chí Minh (Tp. HCM).

Vui lòng xem toàn văn trong tập tin đính kèm:

TẬP TIN ĐÍNH KÈM

Cập nhật: 20/09/2018 - Lượt xem: 280

Bài cùng chuyên mục

GalleryLightBox