Tiện ích


Thống kê truy cập
Đặc điểm cấu trúc nghĩa miêu tả trong câu ghép tiếng Việt

Trong câu ghép, cấu trúc ngữ nghĩa luôn có sự phân biệt hai thành phần: nghĩa miêu tả (các sự tình được đề cập đến trong các vế) và nghĩa tình thái (tình cảm, thái độ, sự nhìn nhận, đánh giá của người nói về các sự tình). Hai thành phần này luôn tồn tại trong mối quan hệ gắn bó và chế định lẫn nhau để cùng tạo nên bình diện ngữ nghĩa của câu. Trên cơ sở xem xét mối quan hệ giữa các sự tình tạo nên nòng cốt câu ghép, bài viết tập trung nghiên cứu cấu trúc nghĩa miêu tả của câu ghép ở hai phương diện: loại hình sự tình của các vế trong câu ghép (cùng hay khác nhau về loại hình sự tình) và quan hệ giữa các tham thể tạo nên sự tình (có chung hay khác biệt về các loại tham thể cơ sở và tham thể mở rộng).

Tác giả: Hoàng Thị Thanh Huyền Cập nhật:05/12/2018
Nghiên cứu quán ngữ tiếng Việt từ góc độ dụng học

Quán ngữ là một tổ hợp từ cố định được sản sinh trong quá trình giao tiếp. Vì thế nó mang theo tất cả những đặc điểm được thể hiện trong giao tiếp và chịu sự chế định từ các nhân tố của lời nói. Với cách tiếp cận dụng học, báo cáo xem xét một cách toàn diện bức tranh về quán ngữ tiếng Việt. Từ đó, bản chất của các quán ngữ sẽ được miêu tả một cách thỏa đáng, góp phần làm sáng tỏ mối quan hệ giữa “những tri thức thuộc về cấu trúc” với những tình huống giao tiếp của hiện thực.

Tác giả: Lê Thị Thuỳ Vinh Cập nhật:25/11/2018
Một số nguồn ngữ liệu hình thành thành ngữ tiếng Việt

Hệ thống từ vựng của mỗi ngôn ngữ không chỉ có các từ mà còn có các thành ngữ. Sự có mặt của các thành ngữ góp phần làm thỏa mãn nhu cầu diễn đạt sự vật, hiện tượng một cách hình ảnh, cô đọng của con người. Số lượng các thành ngữ tiếng Việt tương đối lớn (hơn 4300 đơn vị), chúng xuất hiện dần dà theo nhiều nguồn khác nhau. Song, tựu trung các thành ngữ không phải có nguồn gốc xa lạ mà nó bắt nguồn từ chính những chất liệu quen thuộc trong đời sống hàng ngày, từ lời ăn tiếng nói của dân tộc ta. Bài viết của chúng tôi khái quát một số cơ sở hình thành nên kho tàng thành ngữ tiếng Việt, từ đó, giúp người sử dụng có thêm minh chứng để hiểu sâu sắc, thấu đáo về ý nghĩa của một loại đơn vị ngôn ngữ đặc biệt trong tiếng Việt.

Tác giả: Đỗ Thị Thu Hương Cập nhật:15/11/2018
Thái độ ngôn ngữ đối với những hiện tượng biến đổi trong tiếng Việt trên mạng Internet hiện nay

Khảo sát thái độ đối với những hiện tượng biến đổi trong tiếng Việt trên mạng internet hiện nay thông qua một nghiên cứu trường hợp về việc sử dụng ngôn ngữ trên diễn đàn giải trí Kites.vn, bài viết đã đưa ra những bằng chứng định lượng về thái độ của cộng đồng mạng nói chung đối với những hiện tượng biến đổi ngôn ngữ này. Bài viết cũng chỉ ra những khác biệt thái độ giữa những người vừa sáng tạo vừa tiếp nhận ngôn phẩm (thành viên) với những người chỉ tiếp nhận ngôn phẩm (khách). Bằng những số liệu với độ khác biệt thống kê cao, bài viết cũng cho thấy những tương quan có ý nghĩa giữa giới, tuổi, học vấn và thái độ đối với ngôn ngữ mạng trong khi tần suất sử dụng internet lại không có một ảnh hưởng nào đối với những biến đổi ngôn ngữ ấy.

Tác giả: Trịnh Cẩm Lan Cập nhật:05/11/2018
Nghiên cứu tiếng Việt trước Pháp thuộc

Tác giả: Nguyễn Phú Phong Cập nhật:05/10/2018
Lý thuyết ngữ vực và việc nhận diện các đặc điểm của diễn ngôn

Theo M.K.A. Halliday, ngữ vực là một cấu hình nghĩa có tính chất tiềm năng của văn bản, gắn liền với đặc điểm tình huống, được đặc trưng bởi trường (field), thức (mode) và quan hệ, có người dịch là không khí (tenor).

Tác giả: Trịnh Sâm Cập nhật:25/09/2018
Tiếng Hà Nội và người Hà Nội - một cách nhìn

Tác giả: Trịnh Cẩm Lan Cập nhật:05/09/2018
Ngôn ngữ quảng cáo: Một sản phẩm truyền thông lưỡng diện

Tác giả: Đinh Kiều Châu Cập nhật:25/08/2018
Diễn ngôn, chính sách và sự biến đổi văn hoá sinh kế tộc người

Tác giả: Hoàng Cầm, Phạm Quỳnh Hương Cập nhật:20/08/2018
Sự hình thành cách ghi thanh điệu chữ Quốc ngữ

Trong báo cáo này, tác giả đề cấp đến 3 nội dung: (1) Quan điểm về thanh điệu của những người đi tiên phong chế tác chữ QN; (2) Sự hình thành cách ghi thanh điệu và vai trò cá nhân một số nhà truyền giáo; (3) Dấu ấn phương ngữ tiếng Việt trong cách ghi thanh điệu. Báo cáo dựa trên các công trình kinh điển về lịch sử chữ Quốc Ngữ như "Từ điển Annam – Lusitan - Latinh", "Ngữ pháp tiếng An Nam", "Phép giảng tám ngày" và các công trình nghiên cứu lịch sử chữ QN của các tác giả trong và ngoài nước, như Đỗ Quang Chính, Nguyễn Khắc Xuyên, Haudricourt, A.G., Jacques, R. Báo cáo cũng dựa trên kết quả phân tích hệ thống thanh điệu Bắc Bộ (Hà Nội), Quang Nam (Điện Bàn), Bình Định (Hoài Nhơn) bằng máy tính.

Tác giả: Nguyễn Văn Lợi Cập nhật:20/08/2018
Đặc điểm của diễn ngôn viết

Tác giả: Trịnh Sâm Cập nhật:15/08/2018
12345...91011

GalleryLightBox