Lý luận văn học

Lý luận văn học

Lý luận văn nghệ Mác xít đối mặt với thách thức
15/10/2020 06:22:53 Vu Nguyen HNUE 0 3
Tác giả: rương Quýnh
Hình thức và ý nghĩa của hình thức trong sáng tạo nghệ thuật
15/10/2020 06:20:11 Vu Nguyen HNUE 0 12
Tác giả: Lê Ngọc Trà
Lý thuyết du hành
15/10/2020 06:18:02 Vu Nguyen HNUE 0 4
Tác giả: Edward W. Said
Biểu tượng: từ kí hiệu học đến tu từ học tiểu thuyết
15/10/2020 06:16:37 Vu Nguyen HNUE 0 14
Tác giả: CAO KIM LAN
Phê bình nữ quyền
15/10/2020 06:14:10 Vu Nguyen HNUE 0 2
Tác giả: Peter Barry
Từ các nhà nữ quyền của Pháp đến nữ tiểu thuyết gia đương đại Việt Nam
15/10/2020 06:13:01 Vu Nguyen HNUE 0 2
Tác giả: NGUYỄN KHẮC PH
Hướng tới tự sự học nữ quyền
15/10/2020 06:11:57 Vu Nguyen HNUE 0 5
Tác giả: SUSAN S. LANSER
Người khai phá tư tưởng nữ quyền và lý thuyết phê bình nữ quyền ở Việt Nam
15/10/2020 06:10:02 Vu Nguyen HNUE 0 4
Tác giả: Nguyễn Thị Tuyết Nhung

Tiện ích

Hệ thống email