Tiện ích


Thống kê truy cập

PGS.TS. Hà Văn Minh

Tác giả: admin - Cập nhật: 24/09/2015

Giảng viên Bộ môn Hán Nôm Hướng nghiên cứu chính: - Nghiên cứu ch­ương trình, nội dung, ph­ương pháp đào tạo các hệ Cử nhân, Thạc sĩ, Tiến sĩ ngành Ngữ văn Hán Nôm. - Nghiên cứu cơ bản về Hán Nôm học, Văn hóa học, Văn hóa Việt Nam, Ngôn ngữ và văn học Việt Nam. - Nghiên cứu ứng dụng về Hán Nôm học, Ngôn ngữ và Văn hóa Việt Nam.

1. Họ tên: Hà Văn Minh

2. Học vị: Tiến sĩ

3. Ngoại ngữ: tiếng Trung

4. Hướng nghiên cứu chính:

- Nghiên cứu ch­ương trình, nội dung, ph­ương pháp đào tạo các hệ Cử nhân, Thạc sĩ, Tiến sĩ ngành Ngữ văn Hán Nôm.

- Nghiên cứu cơ bản về Hán Nôm học, Văn hóa học, Văn hóa Việt Nam, Ngôn ngữ và văn học Việt Nam.

- Nghiên cứu ứng dụng về Hán Nôm học, Ngôn ngữ và Văn hóa Việt Nam.

5. Một số công trình tiêu biểu:

A. BÀI BÁO, TẠP CHÍ:

[1]. Hà Văn Minh: Một bài thơ Thiền nhìn từ gúc độ văn hoá Thiền. Trong sách Hợp tuyển công trình nghiên cứu. NXB Giỏo Dục. H. 2001.( Tr 681-688). (cũng xem: Tác phẩm văn học trong nhà trường- những vấn đề trao đổi- Tập I. NXB ĐHQG Hà Nội.2000; Thơ văn Lý Trần. NXB Văn Nghệ TP Hồ Chí Minh. 1997; Tạp chí VH & TT. Số (18). NXB Giáo Dục. H. 1996).

[2]. Lư Nguyên Minh: Nguyên tiêu - từ chữ nghĩa đến văn bản, tác phẩm. Trong sách Vẻ đẹp thơ văn Hồ Chủ tịch. NXB Giáo Dục. H. 2004 (cũng xem: Tạp chí VH & TT.  Số năm 2002).

[3]. Lư Nguyên Minh: Vọng Nguyệt - từ chữ nghĩa đến văn bản, tác phẩm. Trong sách  Vẻ đẹp văn học cách mạng. NXB Giáo Dục. H. 2006 ( cũng xem: Tạp chí VH & TT. Số 5(119). NXB Giáo Dục. 2006 ).

[4]. Hà Minh: Tổng quan về tình hình và giá trị văn bản Toàn Việt thi lục của Lê Quý Đôn. Tạp chí Khoa học, ĐHSP Hà Nội. Số 5/2003.

[5]. Hà Minh: Sự khác biệt của văn hoá Trung Hoa với các nền văn hoá khác. Tạp chí Khoa học, ĐHSP Hà Nội. Số 5/2004.

[6]. Hà Minh, Nguyễn Thanh Tùng: Giới thiệu tình hình văn bản và giá trị một số bộ thi tuyển chữ Hán tiêu biểu của Việt Nam thời trung đại. Tạp chí Khoa học, ĐHSP Hà Nội. Số 5/2005.

[7]. Hà Minh: Quan điểm và phương pháp sưu tập, biên định di sản văn hoá thành văn quá khứ của Lê Quý Đôn thể hiện qua Toàn Việt thi lục. Kỉ yếu Hội thảo khoa học Những nhà nghiên cứu ngữ văn trẻ (lần thứ 2). Tạp chí Khoa học, ĐHSP Hà Nội xuất bản. H. 2004. (Tr 105 - 111).

[8]. Hà Minh: Có bản sao Toàn Việt thi lục ở Trung Quốc. Tạp chí Hán Nôm. Số 4 (77)/2006.

[9]. Hà Văn Minh, Phùng Diệu Linh: Nam Xương liệt nữ Vũ thị tân truyện - văn bản và tác phẩm. Kỉ yếu Hội thảo quốc tế về chữ Nôm. Huế.2006. (cũng xem: Nghiên cứu về chữ Nôm, NXB KHXH. H. 2008).

[10]. Lê Phương, Hà Minh: Khảo sát và phân tích hai chữ Sắc - Không trong Đường thi. Tạp chí Khoa học, ĐHSP Hà Nội. Số5/2006.

[11]. Hà Minh: Nguyễn Nghiễm - nhà hoạt động ngữ văn học thế kỉ XVIII, (Hội thảo khoa học về Nguyễn Nghiễm). Trung tâm hoạt động văn hoá khoa học Văn Miếu  - Quốc Tử giám, H. 2008.

[12]. Hà Minh:  Ảnh hưởng thơ Đỗ Phủ đối với thơ Phan Thúc Trực  (Sơ bộ khảo sát dẫn liệu “Cẩm Đình thi tuyển tập”), Kỉ yếu Hội thảo khoa học “Danh nhân văn hoá Đình nguyên thám hoa Phan Thúc Trực”, Hội Văn nghệ đân gian Nghệ An, tháng 5 năm 2011.

[13]. Hà Minh: Chiêu hồn của Khuất Nguyên và Phản Chiêu hồn của Nguyễn Du - một số vấn đề văn bản và tác phẩm. In trong: Nghiên cứu và giảng dạy ngữ văn - từ truyền thống đến hiện đại. NXB ĐHSP. H. 2011 (tr 282 - 295).

[14]. Hà Minh: Một số vấn đề về công tác tổ chức minh giải văn bản tác phẩm văn học Hán Nôm trong nhà trường. In trong: Nghiên cứu và giảng dạy ngữ văn. NXB ĐHSP. H. 2011 (tr 176 - 181).

[15]. Hà Minh, Nguyễn Hằng Nga (2012), Về văn bản thơ ca của Đào Nghiễm trong các bản sao Toàn Việt thi lục, Hội nghị Thông báo Hán Nôm học, Viện Nghiên cứu Hán Nôm. H.

[16].  Hà Minh (2012), Ảnh hưởng thơ Đỗ Phủ đối với thơ Phan Thúc Trực (Sơ bộ khảo sát dẫn liệu “Cẩm Đình thi tuyển tập”). (Bài chỉnh lí). In trong: Danh nhân văn hoá Đình nguyên thám hoa Phan Thúc Trực (1808 – 1852), NXB KHXH. H. 2012. Tr.351-358.

[17]. Hà Minh (2012), Bước đầu khảo sát và đánh giá di sản Hán Nôm của Nguyễn Nghiễm - nhà hoạt động ngữ văn học tiêu biểu thế kỉ XVIII, Tạp chí Khoa học, ĐHSP Hà Nội, số 6, Tr.17-21.

[18]. Lư Nguyên Minh (2012), Trở lại vấn đề văn bản và chữ nghĩa bài ca dao Gió đưa cành trúc la đà, Tạp chí Văn học & Tuổi trẻ, Số 11 (271), NXB Giáo dục Việt Nam (ISSN 1859 2686), H, Tr.25-27.

[19]. Lư Nguyên Minh (2013): Khảo luận văn bản và chữ nghĩa bài thơ “Hà Nội tức cảnh” của Dương Khuê và bài ca dao “Gió đưa cành trúc la đà”, In trong: Ngôn ngữ và Văn học (Hội thảo Ngôn ngữ học toàn quốc), NXB ĐHSP. H. Tr.551-565.

[20]. Hà Minh, Hoàng Thanh Sơn (2013), Lê triều Vũ Liên Khê công Bắc sứ tự thuật kí - văn bản và tác phẩm, Tạp chí Hán Nôm, số 1 (116), Tr.46-52.

[21]. Hà Minh, Nguyễn Thanh Tùng (2013), Tổng quan thực trạng văn bản và hướng nghiên cứu hệ thống thi tuyển chữ Hán Việt Nam. In trong: Hán Nôm học trong nhà trường – một số vấn đề nghiên cứu và trao đổi (Kỉ yếu Hội thảo Khoa học toàn quốc), NXB ĐHSP. H. Tr.234-253.  In lại (chỉnh lí, bổ sung) trong: Nghiên cứu thi tuyển chữ Hán Việt Nam, NXB ĐHSP. H. 2013. Tr. 22-43.

[22]. Hà Minh (2013), Xác lập sơ đồ truyền bản Toàn Việt thi lục của Lê Quý Đôn. In trong: Hán Nôm học trong nhà trường – một số vấn đề nghiên cứu và trao đổi (Kỉ yếu Hội thảo Khoa học toàn quốc), NXB ĐHSP. H. Tr.254-262. In lại (chỉnh lí, bổ sung) trong: Nghiên cứu thi tuyển chữ Hán Việt Nam, NXB ĐHSP. H. 2013. Tr. 216-224.

[23]. Hà Minh (2013), Một số vấn đề về công tác tổ chức minh giải văn bản tác phẩm văn học Hán Nôm trong nhà trường (Bài chỉnh lí). In trong: Hán Nôm học trong nhà trường – một số vấn đề nghiên cứu và trao đổi (Kỉ yếu Hội thảo Khoa học toàn quốc), NXB ĐHSP. H. Tr.254-262. Cũng xem: Hà Minh (2011): Nghiên cứu và giảng dạy ngữ văn. NXB ĐHSP. H. Tr 176 - 181.

[24]. Lư Nguyên Minh (2013), Vài nét về di sản Hán Nôm và yêu cầu đối với nhà trường hiện nay. In trong: Hán Nôm học trong nhà trường – một số vấn đề nghiên cứu và trao đổi (Kỉ yếu Hội thảo Khoa học toàn quốc), NXB ĐHSP. H. Tr.82-87.

[25]. Hà Minh (2013), Thành tựu hoạt động ngữ văn học của Lê Quý Đôn trong bối cảnh học thuật thời trung đại, Tạp chí Khoa học, ĐHSP Hà Nội, số 2, Tr.3-10.

[26]. Hà Minh (2013), Khảo sát thơ chữ Hán của Nguyễn Quý Đức trong bản sao “Toàn Việt thi lục” A.132. In trong: Nghiên cứu thi tuyển chữ Hán Việt Nam, NXB ĐHSP. H. 2013. Tr. 337-348.

[27]. Hà Minh, Nguyễn Hằng Nga (2013), Khảo sát, xác lập văn bản và tìm hiểu giá trị thơ đi sứ của Đào Nghiễm qua tư liệu thi tuyển chữ Hán Việt Nam. In trong: Nghiên cứu thi tuyển chữ Hán Việt Nam, NXB ĐHSP. H. 2013. Tr. 323-336.

[28]. Hà Minh (2013), Tình hình nghiên cứu thi tuyển chữ Hán Việt Nam thời trung đại – thực trạng và những thách thức đặt ra trong công tác văn bản học Hán Nôm. In trong: Nghiên cứu thi tuyển chữ Hán Việt Nam, NXB ĐHSP. H. 2013. Tr. 10-21.

[29]. Hà Minh, Nguyễn Thanh Tùng (2013), Lê Quý Đôn và công trình “Toàn Việt thi lục”. In trong: Nghiên cứu thi tuyển chữ Hán Việt Nam, NXB ĐHSP. H. 2013. Tr. 155-162.

[30]. Hà Minh (2013), Một số vấn đề lai lịch và cấu trúc văn bản “Toàn Việt thi lục” – Bộ “bách khoa thư” về di sản thơ ca chữ Hán Việt Nam thời trung đại. In trong: Nghiên cứu thi tuyển chữ Hán Việt Nam, NXB ĐHSP. H. 2013. Tr. 184-197.

[31]. Hà Minh (2014), Khảo cứu lai lịch và nội dung bản sao “Toàn Việt thi lục” – HM.2139. Tạp chí Khoa học, ĐHSP Hà Nội.

[32]. Hà Minh (2014), Về phạm vi và quy mô kết cấu bộ “Toàn Việt thi lục” của Lê Quý Đôn. Tạp chí Hán Nôm, số 2014.

B. SÁCH, GIÁO TRÌNH, TÀI LIỆU THAM KHẢO:

[1]. Hà Minh.  Rèn kĩ năng cảm thụ thơ văn cho học sinh (viết chung). NXB ĐHQG TP. Hồ Chí Minh. 2005.

[2]. Hà Minh.   Ngữ văn Hán Nôm, tập 1 (viết chung). NXB ĐHSP Hà Nội. H. 2007.

[3].Hà Minh.   Ngữ văn Hán Nôm, tập 2 (viết chung). NXB ĐHSP Hà Nội. H. 2008.

[4]. Hà Minh.  Ngữ văn Hán Nôm, tập 3 (viết chung). NXB ĐHSP Hà Nội. H. 2009.

[5]. Hà Minh.   Nguyên lí triết học chủ nghĩa Mác (Hiệu đính). NXB Chính trị quốc gia. H. 2006. (595 tr).

[6]. Hà Minh (Viết chung).   Văn bản Hán văn Việt Nam. NXB GDVN. 2011.

[7]. Hà Minh.  Nghiên cứu và giảng dạy Ngữ văn (viết chung, thư kí Ban biên soạn). NXB ĐHSP. H.2011.

[8]. Hà Văn Minh (biên tập, hiệu đính) (2013), Đọc hiểu Tiếng Việt, [song ngữ Việt – Hàn, SGK Phổ thông, Lớp 10], Korea.

[9]. Hà Văn Minh (Ủy viên nhóm nghiên cứu, biên soạn bài 7 - bài 12) (2013), Nhịp cầu Tiếng Việt: Tiếng Việt dành cho giáo dục song ngữ trình độ sơ cấp [song ngữ Việt - Hàn, dành cho “Gia đình đa văn hóa”]. Viện Khoa học giáo dục - kĩ thuật, Sở Giáo dục Thành phố Busan, Đại học ngoại ngữ Busan hợp tác xuất bản - Korea.

[10]. Hà Văn Minh (viết chung) (2013), Đọc hiểu Tiếng Việt, Tập 1 [song ngữ Việt - Hàn, SGK Phổ thông, Lớp 11], Korea.

21. Hà Văn Minh (viết chung) (2013), Đọc hiểu Tiếng Việt, Tập 2 [song ngữ Việt - Hàn, SGK Phổ thông, Lớp 11], Korea.

[11]. Hà Minh (viết chung) (2013), Văn bản Hán văn Trung Hoa. NXBGDVN. H.

 

C. ĐỀ TÀI, DỰ ÁN:

[1]. Hà Văn Minh.  Cơ sở dữ liệu tác phẩm văn học Hán Nôm trong nhà trường (Ủy viên). ĐHSP Hà Nội. 2005-2006. Mã số: SPHN - 05 - 04.

[2]. Hà Văn Minh.  Tác phẩm Hán Nôm trong nhà trường, văn bản và tổ chức minh giải văn bản (Chủ nhiệm đề tài). ĐHSP Hà Nội. 2006-2007. Mã số: SPHN - 06 - 04.

[3]. Hà Văn Minh.  Điển nghĩa thơ ca Trung Hoa (giới thiệu, đồng soạn dịch), Đề tài dịch. ĐHSP Hà Nội - Ngữ văn. H. 2009.

[4]. Hà Minh. Giáo trình tiếng Hmông Tài liệu dạy tiếng Hmông (soạn chung), Dự án Bộ GD &ĐT - UNICEF, 2010.

[5].  Hà Văn Minh. Nghiên cứu, phân tích các bản sao và xác lập thiện bản Toàn Việt thi lục – bộ sưu tuyển thi ca chữ Hán lớn nhất của Việt Nam thời trung đại. Mã số 175/1 (Chủ nhiệm đề tài) – Bộ GD & ĐT. 2012.

[6]. Hà Minh (Tham gia). Tổng luận Địa chí Sóc Sơn. Hà Nội. 2014.

6. Liên hệ:

Email: haminhsphn@gmail.com

Cập nhật: 18/06/2014 - Lượt xem: 3190

Bài cùng chuyên mục