Lý lịch khoa học

GS. TS. Trần Đăng Xuyền


05-08-2021

Họ và tên khai sinh: TRẦN ĐĂNG XUYỀN,  GS. TS Văn học

Bút danh: Trần Đăng Suyền

Ngày sinh: 10 – 0 3 - 1953

Nguyên quán: Thôn Quang Xán, xã Mỹ Hà, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định

Dân tộc: Kinh

Địa chỉ thường trú hiện nay: Nam Từ Liêm, Hà Nội

Nơi công tác: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Email: dangsuyentr@gmail.com

Quá trình Đào tạo:

Cấp độ

Năm tốt nghiệp

Trường tốt nghiệp, nước

Chuyên ngành tốt nghiệp

Đại học

1978

ĐHSP Hà Nội – Việt Nam

Ngữ văn

Sau đại học

1980

ĐHSP Hà Nội – Việt Nam

Lý luận văn học

Tiến sĩ

1990

Viện Hàn lâm khoa học Liên Xô

Văn học các nước

châu Á và châu Phi

Chức danh khoa học:

- Giảng viên cao cấp

 - Phó Giáo sư: ngành Văn học (năm phong 1996)

- Giáo sư: ngành Văn học (năm phong 2003)

Trình độ ngoại ngữ (bằng hoặc chứng chỉ cao nhất của các ngoại ngữ): Tiếng Nga, trình độ D

 Các lĩnh vực nghiên cứu và giảng dạy:

* Chuyên ngành nghiên cứu: Văn học Việt Nam hiện đại

* Các hướng nghiên cứu chính:

- Các khuynh hướng và trào lưu văn học Việt Nam từ đầu thế kỷ XX  đến 1945.

- Tư tưởng nghệ thuật, cá tính sáng tạo và phong cách nghệ thuật của nhà văn.

- Nghiên cứu tác phẩm văn học theo đặc trưng thể loại và dưới góc nhìn văn hóa.

  * Các công trình khoa học

1.  Sách, giáo trình đã xuất bản:

Văn học Việt Nam thế kỷ XX, tập  I, (Chủ biên), NXB Đại học Sư phạm, H., 2008.

Văn học Việt Nam thế kỷ XX, tập  II, (Chủ biên), NXB Đại học Sư phạm, H., 2005.

Văn học Việt Nam từ đầu thế kỷ XX đến 1945, (Chủ biên), NXB Đại học Sư phạm, H., 2016, in lần thứ ba, 2017.

Ngữ văn 11, tập 2 (Chủ biên), NXB Giáo dục Việt Nam, 2008; tái bản nhiều lần.

Ngữ văn 12, tập 1 và  tập 2 (Chủ biên), NXB Giáo dục Việt Nam, 2008; tái bản nhiều lần.

-  Chủ nghĩa hiện thực Nam Cao ( Chuyên luận), NXB Khoa học xã hội, H.,2001, 2002, 2004, 2009; NXB Giáo dục Việt Nam, 2014.

Nhà văn, hiện thực đời sống và cá tính sáng tạo ( Tiểu luận – phê bình ), NXB Văn học, H., 2002, 2003, 2004; NXB Giáo dục Việt Nam, 2015.

Chủ nghĩa hiện thực trong văn học Việt Nam nửa đầu thế kỷ XX, (Chuyên luận),NXB Khoa học xã hội, H., 2010; Nxb Giáo dục Việt Nam, 2013.

Phương pháp nghiên cứu và phân tích tác phẩm văn học (Chuyên luận), NXB Giáo dục Việt Nam, 2012, 2014, 2016.

Tư tưởng và phong cách nhà văn – Những vấn đề lý luận và thực tiễn, NXB Đại học Sư phạm, H., 2019, 2020.

2.  Đề tài, chương trình, dự án KH&CN đã chủ trì:

Chủ nhiệm 1 đề tài NCKH cấp Nhà nước và 1 đề tài NCKH cấp Bộ

* Hoạt động đào tạo

-  Đào tạo Đại học:

     + Giảng dạy các học phần về  Văn học Việt Nam từ đầu thế kỷ XX đến 1945, cho các hệ đào tạo: chất lượng cao, chính quy, vừa làm vừa học và từ xa.

     + Hướng dẫn thành công nhiều luận văn.

-  Đào tạo sau Đại học:

+ Đã hướng dẫn thành công 14 luận án Tiến sĩ (trong đó có 1 nghiên cứu sinh người Trung Quốc. Hướng dẫn thành công hơn 100 luận văn Thạc sĩ.

   + Tham gia giảng dạy: Ngoài trường ĐHSP Hà Nội, còn tham gia giảng dạy ở trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2, Đại học Sư phạm Thái Nguyên, Đại học Sư phạm Huế, Đại học khoa học Huế, Đại học Sư phạm Quy Nhơn, Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh, Đại học khoa học Xã hội và nhân văn, ĐHQG Hồ Chí Minh, Đại học Trà Vinh. 

      * Giải thưởng khoa học:

 - Giải thưởng sách Việt Nam 2014 cho công trình Chủ nghĩa hiện thực trong văn học Việt  Nam nửa đầu thế kỷ XX, NXB Giáo dục Việt Nam, 2013. 

- Giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam cho công trình Tư tưởng và phong cách nhà văn – Những vấn đề lý luận và thực tiễn, NXB Đại học Sư phạm, Hà Nội, 2019.

                          

Post by: admin
05-08-2021